Wydział Nawigacyjny

15 kwietnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w programie sektorowym INNOship dla branży stoczniowej na realizację projektów obejmujących B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Do uczestnictwa w konkursie uprawnione są przedsiębiorstwa MŚP i duże, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem projektu jest zawsze przedsiębiorstwo. Konkurs przeznaczono dla regionów słabiej rozwiniętych tj. dla wszystkich województw poza województwem mazowieckim.
Uczelnie mogą liczyć na koszty pośrednie oraz dofinansowanie do 100% pod warunkiem realizacji projektu w ramach ich działalności niegospodarczej. Należy jednak od tej kwoty odliczyć VAT, który może być kosztem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy w świetle przepisów o VAT obowiązujących w danym państwie członkowskim, nie może zostać odzyskany przez podatnika. Aby uznać VAT za koszt kwalifikowany prawo do odliczenia nie może przysługiwać nie tylko beneficjentowi ale również żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji VAT będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny niezależnie od tego, który podmiot podatek ten będzie odzyskiwał.

Uczelnia może być także podwykonawcą na odrębnych zasadach.
Poziom dofinansowania:
1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

- dla mikro- i małego przedsiębiorstwa:

  • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

- dla średniego przedsiębiorstwa:

  • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

- dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:

  • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

- dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych.
2) na realizację prac przedwdrożeniowych:

  • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
  • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 60 mln PLN.
Pozostałe zasady:
Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

  • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

- dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
- dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
Ogłoszenie konkursowe