Wydział Nawigacyjny

Adresatem konkursów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są indywidualni naukowcy i instytucje. 

Osobom fizycznym oferowane są programy:
Program im. Bekkera
 • zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych
 • prowadzenie badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie,
 • wyjazdy do 24 miesięcy do uznanych ośrodków naukowych,
 • nawiązanie długofalowej współpracy z ośrodkami zagranicznymi,
 • realizacja projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.


Konkurs dla wszystkich dziedzin. W ustaleniach formalnych i rozliczeniach nie uczestniczy uczelnia. Kwestia posiadania odpowiedniego ubezpieczenia oraz ustalenia z uczelnią dot. wyjazdu za granicę, pozostają po stronie naukowca. 

Młodszym naukowcom Program stworzy szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Miesięczne stypendium na wyjazd do krajów OECD wynosi 12 000 zł. Stypendysta otrzymuje także dodatki jeśli w w wyjeździe towarzyszy rodzina (2 000 zł miesięcznie za współmałżonka oraz 1 000 zł za każde niepełnoletnie dziecko). Osoby niepełnosprawne mają możliwość wyjazdu z opiekunem.

Ogłoszenie konkursu planowane na kwiecień 2019 r.

Program im. Iwanowskiej

 • zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie,
 • wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.
 • konkurs dla osób fizycznych przygotowujących rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.

Program zapewnia finansowanie stypendium w wys. 9 000 zł obejmującego koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta (2 000 zł/miesiąc) oraz jego niepełnoletnie dzieci (1 000zł/miesiąc/dziecko), a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Ogłoszenie konkursu planowane na wrzesień 2019 r.

Program im. Ulama
Nowy program dla naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa na średniookresowe przyjazdy, których celem jest:

 • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Kandydat do stypendium nie może w Polsce mieszkać, przebywać, ani studiować w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia zamknięcia naboru. 

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 22 stycznia do 23 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00.

Uczelniom oferowane są programy:
Polskie powroty

 • umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych,
 • umożliwienie naukowcom prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie.

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca (doświadczonego od 250 000 do 350 000 zł/rok wraz z pochodnymi pracodawcy; mniej doświadczonego od 180 000 do 240 000 zł/rok wraz z pochodnymi);
 • wynagrodzenia członków Grupy Projektowej (do 200 000 zł/rok);
 • przesiedlenie Powracającego Naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej - do 50 000 zł.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Publikacje powstające podczas realizacji projektu mają afiliację uczelni-wnioskodawcy.
Podpisywana jest umowa 3-stronna tj. pomiędzy wnioskodawcą (uczelnią), naukowcem powracającym i NAWA.

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 31 stycznia do 7 maja 2019 roku do godz. 15:00.

PROM

 • międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej,
 • krótkie formy kształcenia (trwające od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji takie jak: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Projekty muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi lub pracownicy Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20%wszystkich uczestników.

1 uczelnia składa 1 wniosek w konkursie.

Nabór trwa od 11 lutego 2019 do 9 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
 • opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
 • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;
 • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach biorących udział w projekcie;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
 • udział w stażach;
 • wymiana studentów oraz pracowników;
 • wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;
 • rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
 • przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;
 • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.

1 uczelnia może złożyć w konkursie maksymalnie 3 wnioski.

Ogłoszenie konkursu planowane w maju br.