Wydział Nawigacyjny

05.07 odbyło się trzecie krajowe spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Planu agospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich (PZP POM).

Spotkanie zorganizowane przez Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie miała miejsce w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podstawą prac nad projektem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE: 2014/89/UE z 23 lipca 2014, ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Każde państwo członkowskie ma obowiązek opracowania i wdrożenia planów przestrzennych dla obszarów morskich do 2021 roku. Prace nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, rozpoczęły się 22 lipca 2016 roku. Podczas spotkania Instytut Morski w Gdańsku zaprezentował projekt planu oraz prognozę jego oddziaływania na środowisko.

http://www.umgdy.gov.pl/?cat=274

Plan zakłada podział polskich wód terytorialnych i strefy ekonomicznej na obszary zaliczone do 18. funkcji: 12. podstawowych i 6. dopuszczalnych. Ponad 40% powierzchni POM zajmie funkcja przyszły rozwój, 20% transport. Funkcje obronność i ochrona środowiska obowiązują na całym obszarze planu. Dyskusja i uwagi do projektu planu dotyczyły przede wszystkim obostrzeń dla inwestorów w stosunku do dotychczasowych decyzji środowiskowych, w tym w szczególności korytarzy o 4. km. szerokości pomiędzy farmami wiatrowymi lub wewnątrz samych farm (funkcja pozyskiwania energii odnawialnej). W spotkaniu wziął udział dr hab. inż. Paweł Zalewski - Dziekan WN.