Wydział Mechaniczny

 1. Praktyki morskie na statku "Nawigator XXI"  realizowane są na podstawie harmonogramu praktyk morskich zatwierdzonych przez Radę Wydziału.
 2. Plan rejsów ustalają dziekani w uzgodnieniu z Sekcją Praktyk Studenckich i Sekcją Eksploatacji Statku, a zatwierdza prorektor ds. nauczania.
 3. Studenci na praktykę na statku szkolnym kierowani są przez Sekcję Praktyk Studenckich na podstawie listy sporządzonej przez Dziekanat.
 4. Studenci mają obowiązek dostarczyć w wyznaczonym terminie do Sekcji Praktyk Studenckich dokumenty niezbędne do odbycia praktyki. Brak wymaganych dokumentów powoduje niedopuszczenie studenta do odbycia praktyki.
 5. Studenci skierowani na praktykę mają obowiązek zakupić "Książkę praktyk morskich".
 6. Studenci kierowani na praktykę mają obowiązek uczestniczyć przed jej rozpoczęciem w odprawie organizowanej przez Dziekanat i Sekcję Praktyk Studenckich.
 7. Studenci kierowani na praktykę zaopatrują się w odzież ochronną, obuwie i środki higieny osobistej we własnym zakresie.
 8. W dniu rozpoczęcia praktyki studenci mają obowiązek zgłosić się na statek o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Sekcję Praktyk Studenckich.
 9. Studenci przebywający na statku szkolnym mają obowiązek stosować się do Regulaminu statkowego i przepisów BHP.
 10. Studenci realizują praktykę morską według "Programu praktyk morskich", pod nadzorem i według instrukcji kapitana oraz starszego oficera/oficera mechanika. W przypadku rejsów specjalistycznych również opiekuna praktyki.
 11. Zadania realizowane w trakcie rejsu  potwierdzane są przez oficerów stosownymi wpisami w "Książce praktyk morskich".
 12. Zaliczenia praktyki morskiej dokonuje dziekan na podstawie  arkusza  ocen dostarczonego  przez kapitana statku.
 13. Kapitan ocenia praktykanta na podstawie przeprowadzonych w trakcie praktyki zadań, testów kompetencji i sprawdzianów nabytej wiedzy.
 14. W przypadku sytuacji wynikającej z warunków eksploatacji statku, umożliwiającej przeprowadzenie zadań z programu praktyk morskich na m/s "Nawigator XXI", kapitan może zarządzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w czasie wolnym od wacht i służby.
 15. Studenci przed zakończeniem praktyki wypełniają na statku anonimowo "Ankietę oceny realizacji praktyki morskiej na statku m/s  "Nawigator XXI". Osobą upoważnioną do wglądu i analizy ankiet jest dziekan.
 16. W przypadku niezaliczenia praktyki na statku szkolnym student, za zgodą dziekana i w porozumieniu z Sekcją Praktyk Studenckich, odrabia praktykę odpłatnie. Odpłatność tę ustala Rektor odpowiednim zarządzeniem.
 17. Zakres zadań do realizacji w trakcie praktyki poprawkowej oraz okres wymaganego zamustrowania ustala kapitan.