Wydział Mechaniczny

Dnia 04.07.2019 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Laskowskiego pt. „Analiza ważności elementów silników okrętowych z uwzględnieniem konsekwencji uszkodzeń”.

Promotor:
dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. AM z Akademii Morskiej w Szczecinie
Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM z Akademii Morskiej w Szczecinie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Charchalis  z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
  • dr hab. inż. Mirosław Tadeusz Pajor, prof. ZUT z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  

Pan Rafał Laskowski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie ukończył studia I i II stopnia, aktualnie jest studentem studiów doktoranckich III stopnia WM AM w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Pracę zawodową rozpoczął w roku 2009 na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej, następnie pływał we flocie Peter Doehle Company, a od 2013 roku pracuje na zbiornikowcach, chemikaliowcach oraz gazowcach BP Maritime Services Singapore.

Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego AM  numer 3/2015 z dnia  10 marca 2015 roku wszczęty został przewód doktorski Ww. Celem rozprawy doktorskiej było opracowanie metody umożliwiającej wyodrębnienie w systemie zbioru elementów ważnych dla zadanych kryteriów ważności. Reprezentatywnym obiektem badań analizowanym w pracy był okrętowy silnik główny MAN B&W 7S50MC-C pracujący w siłowniach okrętowych statków morskich różnych typów. Zgodnie z zasadą Pareto–Lorenza wyłoniono trzy kryteria (niezawodność, ekonomiczność, bezpieczność), które w decydującym stopniu oddziałują na ocenę ważności uszkodzeń silnika głównego. Zamodelowano relacje przyczynowo- skutkowe struktury okrętowego silnika głównego MAN B&W 7S50MC-C, wykorzystując metodę analizy drzewa niezdatności. Następnie za pomocą dedykowanego oprogramowania komputerowego dokonano analizy ja­kościowej i ilościowej drzewa niezdatności silnika. Określono wskaźniki ważności i dokonano oceny ważności elementów silnika głównego dla wybranych kryteriów. Na ich podstawie, ujmując wagę każdego kryterium, wyznaczono zagregowaną ważność ele­mentów systemu.

W wyniku przeprowadzonej obrony Rada Wydziału Mechanicznego AM dnia 04.07.2019 roku przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej  i nadała mgr inż. Rafałowi Laskowskiemu stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Serdeczne gratulacje!