Szanowni Państwo!
W imieniu Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Morza dr inż. II of. mech Przemysława Rajewskiego zapraszam Państwa na walne zebranie członków stowarzyszenia które odbędzie się w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie
Terminy walnego zebrania członków Stowarzyszenia Partnerstwo dla Morza:

Pierwszy termin: 07 marca 2011 r. godzina 11.30
Drugi termin: 07 marca 2011 r. godzina 12.00
W związku z prośbami o przesunięcie terminu walnego zebrania członków stowarzyszenia „Partnerstwo dla Morza”, zebranie odbędzie się dnia 21 stycznia 2011 roku o godzinie 12.00. Miejsce pozostaje bez zmian: Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, sala Senatu.

Statut Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Morza”

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Morza działa pod patronatem ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Partnerstwo dla Morza jest stowarzyszeniem społecznym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
  poz. 855 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu. Partnerstwo dla Morza jest w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Partnerstwo dla Morza ma osobowość prawną i używa pieczęci podłużnej o treści „Partnerstwo dla Morza".
§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, a siedziba władz mieści się w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 4.
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością kwalifikowaną
  co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. osiągnięcie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki morskiej,
 2. wzrost zainteresowania pracą w zawodach związanych z gospodarką morską,
 3. zwiększenie liczby studentów uczelni morskich i uczniów szkół morskich,
 4. poszerzenie rynku pracy w zawodach związanych z gospodarką morską,
 5. podejmowanie działań mających na celu korzystną zmianę przepisów w celu tworzenia sprzyjających warunków prawnych i finansowych dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz zawodów z nimi związanych.

§ 6.

Cele określone w § 5 Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. promocję oraz działalność informacyjną i wydawniczą,
 2. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania,
 3. współdziałanie z władzami samorządowymi, administracją państwową, szkołami, instytucjami naukowymi i uczelniami kształcącymi na potrzeby gospodarki morskiej,
 4. zbudowanie silnego lobby gospodarki morskiej,
 5. inicjowanie i rozwijanie innych form działalności Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Osoba prawna jako członek wspierający działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, jego idei i rozwoju.
 5. Członkowie zwyczajni i wspierający są przyjmowani do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu na podstawie ich pisemnej deklaracji.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 10.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
  2. oceniać tę działalność, struktury i poszczególne osoby prowadzące działalność statutową Stowarzyszenia,
  3. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  4. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
  5. korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
  6. korzystać na zasadach pierwszeństwa z form działalności Stowarzyszenia, służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
 2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. przestrzegania norm etycznych, zasad współżycia społecznego,
  4. realizowanie przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

§ 11.

 1. Członkowie wspierający lub honorowi posiadają prawa określone w § 10 ust. 1,
  z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie wspierający lub honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym
  w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się
  z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 12.

  1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
   1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
   2. śmierci członka będącego osobą fizyczną,
   3. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu:
    • utraty przez członka praw publicznych,
    • działalności członka na szkodę Stowarzyszenia,
    • niewywiązywania się członka z obowiązków wobec Stowarzyszenia,
    • naruszenie przez członka norm etycznych lub prawnych.
  2. Przy podjęciu uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zarząd umożliwia złożenie członkowi wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
  3. O wykluczeniu członka zwyczajnego i wspierającego decyduje na mocy uchwały Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
  4. Od uchwały, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożonego w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
  5. Członkostwo honorowe ustaje na skutek cofnięcia godności członka honorowego na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętą w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 13.

  1. Organami władzy Stowarzyszenia są:
   1. Walne Zebranie Członków,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna.
  2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. Organy władz wybieralnych Stowarzyszenia są zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
  3. W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybieralnych, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji, jednak liczba uzupełnionych w ten sposób nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków danego organu władzy.
  4. Uchwały organów władzy Stowarzyszenia – jeżeli statut nie stanowi inaczej – są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
  5. W przypadku braku kworum w pierwszym ustalonym terminie zebrania, uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

Walne Zebranie Członków

§ 14.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie we wszystkich jego podstawowych sprawach.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Członków wybiera Sekretarza obrad.

§ 15.

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na 1 rok. Pierwsze Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
 2. O terminie Walnego Zebrania Członków i o proponowanym porządku obrad odpowiednio Zarząd Stowarzyszenia lub Komitet Założycielski zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed tym terminem.
 3. Walne Zebranie Członków prowadzone jest przez Przewodniczącego Zebrania wybranego w pierwszym jego punkcie drogą głosowania jawnego.

§ 16.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane:
  1. na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Stowarzyszenia.
 2. Wniosek dotyczący zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien zawierać propozycję porządku obrad.
 3. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały, z zachowaniem przepisów określonych w § 15 ust. 2.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków prowadzone jest przez Przewodniczącego Zebrania wybranego w pierwszym jego punkcie drogą głosowania jawnego.
§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

  1. ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2. uchwalenie statutu i jego zmian,
  3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków i władze Stowarzyszenia,
  4. uchwalenie budżetu,
  5. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej w zakresie merytorycznej i finansowej działalności w okresie kadencji oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia oraz regulaminów i zasad funkcjonowania Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie odwołań w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia oraz innych odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
  9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
  10. zatwierdzanie dokooptowanych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  11. podejmowanie uchwał zatwierdzających decyzje Zarządu o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
  12. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 18.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego  Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoje działania przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych i wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezes Zarządu pełni w Zarządzie rolę przewodniczącego obrad. W przypadku braku prezesa Zarządu rolę przewodniczącego przejmują w następującej kolejności: wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
 3. W imieniu Zarządu dokumenty i pisma podpisują prezes lub wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 5. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie w trakcie kadencji, uzupełnienie jego składu następuje przez dokooptowanie. Dokooptowany członek Zarządu musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
§ 19.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. opracowanie programu działań Stowarzyszenia w ramach kierunku działalności ustalonych przez Statut oraz przez Walne Zebranie Członków,
 3. bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia, w tym pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową i decydowanie o celach i sposobie ich wydatkowania,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych,
 5. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadawanie godności członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających oraz uchwał w sprawie wykluczenia członków zwyczajnych i wspierających.
 10. opracowywanie i składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań w zakresie merytorycznej i finansowej działalności w okresie kadencji,
 11. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji, za wyjątkiem organizacji określonych w § 4 Statutu,
 12. organizowanie i prowadzenie działalności określonych w § 6 Statutu,
 13. ustalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 20.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i działa niezależnie od Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych i wybiera spośród siebie przewodniczącego, który ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 4. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa opracowany przez nią regulamin.
 5. W przypadku ustania w trakcie kadencji członkostwa w Komisji Rewizyjnej uzupełnienie jej składu następuje przez dokooptowanie. Dokooptowany członek Komisji Rewizyjnej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

§ 21.

 1. Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej,
  2. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z kontroli wraz z oceną działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia oraz wnioskami dotyczącymi udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3. przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia innych wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
  5. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.
 2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.
 3. W przypadku określonych w § 21 ust. 1 pkt. e nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania,
  a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 22.

Majątek Stowarzyszenia tworzą składki członkowskie, środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 23.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z własnej działalności oraz dochody z majątku stowarzyszenia, dotacje, subwencje,
  3. darowizny, spadki i zapisy.
 2. Zarządzanie majątkiem należy do kompetencji Zarządu, który prowadzi również rachunkowość według obowiązujących przepisów.
 3. Następujące czynności wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  2. nabycie, zbycie, objęcie udziałów lub akcji w spółce,
  3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na dłużej niż 3 lata,
  5. zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego równowartość 50 000 euro,
  6. przyjęcie lub odrzucenie spadku.
 4. Wszelkie dokumenty, w tym finansowe oraz oświadczenia w sprawach majątkowych wymagają podpisu 2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w przepisach prawa. Zysk z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia oraz postanowienia końcowe

§ 24.

Przyjęcie statutu oraz jego zmiana może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Projekt zmian statutu wnosi pod obrady Zarząd.

§ 25.
 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą
  w głosowaniu tajnym większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała ta określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
  w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy.

§ 26.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia
o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 Władze stowarzyszenia:

 

PREZES: Rajewski Przemysław
WICEPREZES: Wojtasik Tadeusz
CZŁONEK: Ziomek Janusz
SKARBNIK: Masny Piotr
CZŁONEK: Morawski Leszek

 


 

Walne zebranie członków stowarzyszenia "Partnerstwo dla Morza" odbędzie się dnia 14.01.2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie w sali senatu. Celem zebrania będzie min. przeprowadzenie wyborów uzupełniających, sprawozdanie z dotychczasowej działalności oraz zaplanowanie działań na 2011 rok.