Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Świadczenia Funduszu Stypendialnego Kalkulator dochodowy

Jak wyliczyć dochód netto na osobę w rodzinie studenta/doktoranta?

Dochód netto = dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu (minus) składka na ubezpieczenie społeczne wykazane w zaświadczeniu z US (minus) przeliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne, wg poniższego wzoru (SUS) (minus) podatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu.

DN = DB – SUS – SUZ - P
gdzie:
DN - dochód netto,
DB - dochód brutto wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu,
SUS - składka na ubezpieczenie społeczne wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu,
SUZ - przeliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne,
P - podatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne SUZ, o której mowa wyżej przelicza się według następującego wzoru:

SUZ = SP (PB-SUS)

gdzie:
SUZ - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych,
SP-stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie wynosi - 9%),
PB - przychód brutto wyrażony w złotych (wykazany na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego),
SUS - składka na ubezpieczenie społeczne wyrażona w złotych (wykazana w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego),

Przychód brutto = dochód brutto + koszty uzyskania przychodu
Dochód brutto = dochód netto + obowiązkowe obciążenia (SUS+SUZ+P)
Dochód netto = dochód brutto - obowiązkowe obciążenia (SUS+SUZ+P)

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie = suma wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielona przez liczbę członków jego rodziny oraz podzielona przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:
1. studenta;
2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez osoby określone powyżej w punktach 1, 2, 3, z zastrzeżeniem, że jeżeli student jest samodzielny finansowo do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w pkt 3.

Do dochodu nie wlicza się:
UWAGA - Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.

 • dochodów rodziców i rodzeństwa studenta, jeżeli student jest samodzielny finansowo,
 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w tym świadczeń motywacyjnych)
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • świadczeń, o których mowa w art. 173a, 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę