Studenci - Stypendia informacje ogólne - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Studenci Stypendia informacje ogólne

STYPENDIA REKTORA od 100 do 900 zł/mies.

Przyznawane są tym studentom stacjonarnym i niestacjonarnym I i II stopnia, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

STYPENDIUM SOCJALNE od 50 zł do 1050 zł/mies.

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto więcej>>

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej o 200 zł wysokości.

STYPENDIA ARMATORSKIE - do 900 zł/mies.

Ich fundatorami są przyszli pracodawcy, współpracujący z uczelnią. Studenci otrzymują bezzwrotną pomoc finansową oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu nauki. Ta forma wsparcia jest niezależna od pozostałych stypendiów. Stypendium oferowane jest na wybranych kierunkach oraz rocznikach.

STYPENDIA ERASMUSA - średnio 300 EUR/mies.

Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium. Warunkiem jest dobra znajomość języka kraju, do którego student wyjeżdża. Obecnie studenci mogą wyjeżdżać do kilkunastu uczelni w całej Europie oraz do Turcji. więcej>>

ZAPOMOGI - do 1000 zł jednorazowo

Są one przyznawane studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów. Student może otrzymać zapomogę co najwyżej dwa razy w roku akademickim (nie dwa razy na to samo zdarzenie losowe).

STYPENDIA dla osób niepełnosprawnych od 300 zł do 700 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

STYPENDIA MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).

I. Warunki ubiegania się i przyznawania stypendium ministra dla studentów

Zgodnie z art. 359 ust. 1 ww. ustawy, stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

II. Szczegółowe osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

http://www.gov.pl/web/nauka

III. Terminy składania wniosków

Wnioski (wraz z załącznikami) przekazywane są do Działu Kształcenia w terminie do 7 października br. (pok. 107).

 

Rektor przekazuje wnioski do Ministerstwa w terminie do 15 października br.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę