Stypendia Funduszu Świadczeń - Najczęściej zadawane pytania - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Stypendia Funduszu Świadczeń Najczęściej zadawane pytania

Czy do dochodu należy wliczyć zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny?

Do dochodu nie wlicza się świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne).

Czy do dochodu należy wliczyć dochody uzyskiwane z umowy o dzieło?
Do dochodu wlicza się dochody uzyskiwane z umowy o dzieło.

Czy dochody uzyskiwane z umowy o dzieło, której już nie wykonuje są dochodami utraconymi?
Utrata dochodu oznacza utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Czy należy brać pod uwagę liczbę osób w rodzinie wg stanu na dzień składania wniosku o przyznanie stypendium czy też liczbę osób w rodzinie z roku z którego jest brany pod uwagę dochód w przeliczeniu na osobę?
Podajemy liczbę osób w rodzinie wg stanu na dzień składania wniosku o przyznanie stypendium.

Czy stypendia szkolne, stypendia naukowe należy brać pod uwagę przy wyliczaniu dochodów?
Do dochodu nie wliczamy stypendiów i zapomóg dla studentów ani też świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zm.).

Jak traktować następującą sytuację: studentka na stałe zameldowana jest u rodziców, na pobyt czasowy u narzeczonego i jego rodziny, u których w rzeczywistości mieszka. Jak wyliczany ma być dochód studentki: na podstawie zaświadczeń o dochodach rodziców, czy też narzeczonego i jego rodziny, czy też traktować ją jako osobę samotną?
Dochód liczymy na podstawie zaświadczeń rodziców i studentki.

Jeżeli rodzice studenta żyją, ale on mieszka z babcią czy też dziadkiem i twierdzi, że pozostaje na jego/jej utrzymaniu, czy bierzemy pod uwagę dochody babci, czy nie?
Mimo że studentka mieszka z babcią to nie bierzemy pod uwagę dochodów babci. Jedynie w przypadku gdyby babcia była opiekunem prawnym. Dochód liczymy na podstawie zaświadczeń rodziców i studentki.

Jak traktować stypendia socjalne wypłacone w roku poprzedzającym rok akademicki w którym składane są wnioski? Czy doliczać je jako dochód uzyskany?
Stypendia socjalne nie są wliczane do dochodów.

Czy do dochodu stypendysty wlicza się otrzymywaną zaliczkę alimentacyjną?
Zaliczkę alimentacyjną wliczamy do dochodu.

Rodzina posiada ziemię, jednak jej nie uprawia i nie ma z niej żadnych dochodów, to czy należy podać te hektary do przeliczenia na dochód?
Jeżeli jest to gospodarstwo rolne to przeliczamy dochód. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

Siostra studenta studiuje i jest na utrzymaniu rodziców, ale w maju 2012 r. skończyła 27 lat. Czy wliczam ją do członków rodziny?
Zgodnie z definicją rodziny nie bierzemy pod uwagę siostry do członków rodziny ponieważ ukończyła 26 rok życia.

Student wychowywał się w rodzinie zastępczej, czyje dochody musi wykazać przy ubieganiu się o stypendium?
Jeżeli student wychowywał się w rodzinie zastępczej to po uzyskaniu przez niego pełnoletniości za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody przez niego osiągane.

Czy jeśli student ukończył już jeden kierunek studiów, to czy ma prawo do stypendium socjalnego na drugim?
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne, nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym z kierunków.

Czy jeśli obronie pracę przed terminem to stracę stypendium?
Student, który obronił pracę magisterską (inżynierską) przed terminem określonym w regulaminie studiów traci prawo do stypendiów (z wyjątkiem stypendiów ministra) od następnego miesiąca po obronie.

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne?

O stypendium socjalne mogą ubiegać się Studenci, którzy:

 • są obywatelami Polskimi albo cudzoziemcami wymienionymi w art. 43-44 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • mają dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczający progu ustalonego na danej Uczelni (dochód określany na podstawie dokumentów z ostatniego roku podatkowego).
 • złożą odpowiednio udokumentowany wniosek.

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości mogą ubiegać się Studenci, którzy:

 • Spełniają kryteria stypendium socjalnego,
 • Są studentami studiów stacjonarnych,
 • Zamieszkują w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, oraz są w stanie wiarygodnie to udokumentować (np. stancja), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia im studiowanie.

Studenci studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa wyżej, mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Ile jednakowych świadczeń pomocy materialnej można pobierać?

 • Studiując na kilku kierunkach studiów oraz na kilku uczelniach można otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym kierunku,
 • Można otrzymywać równocześnie stypendium rektora, stypendium Ministra oraz stypendia motywacyjne pochodzące z innych programów stypendialnych.

UWAGA - Stypendium socjalne nie przysługuje także studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Co należy zrobić żeby ubiegać się o stypendium?

 • należy spełniać przesłanki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kryteria szczegółowe określone w Regulaminie Pomocy Materialnej obowiązującym w Uczelni,
 • należy poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie stypendium według wzoru obowiązującego w Uczelni,
 • odpowiednio udokumentować swoją sytuację materialną,
 • złożyć wniosek we właściwej Komisji Stypendialnej tj. we właściwym dla studenta dziekanacie/jednostce zajmującej się obsługą stypendiów na Uczelni, przesłać wniosek za pomocą operatora pocztowego.

Kogo należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta?

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

UWAGA - Gdy student spełnia kryterium samodzielności finansowej do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w pkt. 3.

Jakie kryteria musi spełnić osoba samodzielna finansowo?
1. będziesz uznawany jako samodzielny finansowo w przypadku gdy nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełniasz choćby jedną z przesłanek: a) ukończyłeś 26 rok życia, b) pozostajesz w związku małżeńskim, c) masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 Ustawy, d) osiągnąłeś pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Oczywiście możesz także spełniać wszystkie te przesłanki łącznie – mimo tego, wymagane jest spełnienie tylko jednej z nich;
2. zostaniesz uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki: a) posiadałeś stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym, c) Twój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, d) nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Jak należy udokumentować wniosek?
Do wniosku należy dołączyć wszystkie właściwe wymagane zaświadczenia/ oświadczenia /dokumenty poświadczające daną sytuację (bądź ich potwierdzone za zgodnością z oryginałem kserokopie)/ wyciągi z właściwych rejestrów. Szczegółowe wykazy dokumentów określają dla każdej Uczelni przepisy Regulaminu pomocy materialnej.

Jak ważne są terminy?
W przypadku niezłożenia wniosku we właściwym terminie zgodnie z art. 58 KPA, należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść do właściwej Komisji Stypendialnej w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy złożyć kompletny wniosek do złożenia którego przewidziany był termin. Przywrócenie terminu do złożenia podania o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

UWAGA - W przypadku złożenia niekompletnego lub wadliwie wypełnionego wniosku należy uzupełnić lub poprawić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania do uzupełnienia przez właściwą Komisję.

Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczeń?
Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, wygasać z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostałeś skreślony z listy studentów albo ukończyłeś studia na kierunku, na którym pobierałeś świadczenie, lub utraciłeś prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innych studiów.

 • W przypadku przerwania studiów np. w wyniku złożenia rezygnacji, skreślania z listy studentów,
 • W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń – w tym przypadku student jest zobligowany do zwrotu pobranych świadczeń
 • W przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości –w chwili utraty prawa do zamieszkania w domu studenckim bądź innym obiekcie (w takim przypadku wypacane jest jedynie stypendium socjalne, chyba, że student przedstawi dokument poświadczający zamieszkanie w innym obiekcie niż dotychczasowy).

Kto może ponownie starać się o przyznanie świadczeń?

 • Jeśli jesteś ponownie wpisany na ten sam semestr masz prawo ubiegać się o przyznanie stypendium socjale, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę na zasadach ogólnych,
 • W przypadku podjęcia studiów po powrocie z urlopu długoterminowego, możesz ubiegać się o świadczenia z funduszu pomocy materialnej na zasadach określonych w Regulaminie.

Co zrobić gdy decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości jest negatywna?
Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej albo właściwej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora bądź właściwej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

O czym muszę poinformować uczelnię jeżeli otrzymam stypendium?
W przypadku zmiany sytuacji Studenta należy poinformować Uczelnię o:
UWAGA - Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń.

 • zmianie liczby członków rodziny,
 • zmianie wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie wskazanym w oświadczeniu,
 • innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej.

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim:

 • Ukończył pierwszy rok studiów I st. albo jednolitych magisterskich, jak również student pierwszego roku studiów II st. pod warunkiem, że rozpoczął studia najpóźniej rok od ukończenia studiów I st.,
 • Uzyskał wysoką średnią ocen za poprzedni rok akademicki lub
 • Posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę