Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Koło Naukowe Badań Siłowni Okrętowych Statut

STATUT
KOŁA NAUKOWEGO  BADAŃ SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Postanowienia ogólne
§ 1. Nazwa koła
1.  Pełna nazwa Koła brzmi: KOŁO NAUKOWE BADAŃ SIŁOWNI OKRĘTOWYCH.
2.  Skrótem tej nazwy jest: KNBSO.
§ 2. Siedziba i teren działania
Siedzibą Koła jest Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowej Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 2, 70-500 Szczecin.
§ 3. Status Koła
KNBSO działa przy Instytucie Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych.
KNBSO jest zrzeszeniem studentów, pracowników naukowych i  naukowo-dydaktycznych, jak również innych osób zainteresowanych realizacją celów zawartych w niniejszym statucie.
Przynależność do KNBSO jest dobrowolna.
KNBSO opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków.
§ 4. Zrzeszanie się Koła.
KNBSO może współpracować  z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, o zbliżonych celach działania.
§ 5. Okres działania.
Czas działania KNBSO jest nieokreślony.

ROZDZIAŁ DRUGI
Cele Koła i środki działania
§ 6. Cele koła:
Poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie budowy i eksploatacji obiektów siłowni okrętowych.
Rozwijanie życia naukowego wśród studentów.
Propagowanie wiedzy z zakresu siłowni okrętowych, badań eksperymentalnych i teoretycznych, diagnostyki, niezawodności, tribologii itp.
Wdrażanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz inspirowanie do podjęcia własnej pracy badawczej.
Propagowanie kultury technicznej i informatycznej w środowisku lokalnym.
Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami zajmującymi się badaniem i nauczaniem w kraju i za granicą.
Promowanie Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Akademii Morskiej.
Przygotowanie przyszłej kadry naukowej i morskiej.
§ 7. Koło realizuje swoje cele poprzez:
Organizowanie spotkań naukowych, konferencji i warsztatów.
Udział w seminariach, konferencjach i obozach naukowych.
Przygotowanie referatów w oparciu o literaturę i badania własne.
Prowadzenie gazetek informacyjnych popularyzujących wiedzę z siłowni okrętowych.
Współpracę z wydawnictwami uczelnianymi i naukowymi.
Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją, szkoleniami oraz kształceniem kadry morskiej.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych i reklamowych z siłowni okrętowych.
Prezentowanie dorobku i osiągnięć Koła.
§ 8. Odpowiedzialność za realizację celów statutowych Koła:
Za realizację celów statutowych KNBSO odpowiedzialny jest Zarząd Koła i każdy jego członek.
§ 9. Środki zapewniające realizację celów statutowych Koła pochodzą z:
Dotacji Rektora Akademii Morskiej.
Darowizn.
Własnych przedsięwzięć dochodowych.
Dotacji fundacji lub innych instytucji wspierających działalność Koła.

ROZDZIAŁ TRZECI
Władze Koła
§ 10. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą KNBSO. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
określanie kierunków działania Koła,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
uchwalanie Statutu Koła,
uchwalanie budżetu Koła,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła.
§ 11. Decyzje Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów   w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 12. Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest i ogłaszane przez Zarząd co najmniej na tydzień przed jego terminem, z inicjatywy Zarządu lub na wniosek co najmniej połowy zwykłych członków Koła.
§ 13. Zarząd jest władzą wykonawczą Koła.
§ 14. Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
bieżące prowadzenie działalności Koła,
kierowanie i koordynowanie pracy Koła,
reprezentowanie Koła,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
prowadzenie gospodarki finansowej Koła,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
§ 15. Uchwały Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów członków Zarządu.
§ 16. Zarząd Koła jest powoływany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków większością bezwzględną uprawnionych do głosowania.
§ 17. Zarząd Koła powoływany jest na okres 18 miesięcy.
§ 18. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i opiekuna Koła.
§ 19. Przewodniczący Koła ma prawo zawiesić w czynnościach członka Koła.                 W przypadku nie zatwierdzenia tej decyzji przez najbliższe Walne Zebranie Członków przestaje ona obowiązywać. Przyczynami zawieszenia w czynnościach członka Koła są:
długotrwałe uchylanie  się od obowiązków członka Koła,
prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Koła lub brak aktywnego udziału w pracach Koła,
zakłócanie pracy Koła.

ROZDZIAŁ CZWARTY
Prawa i obowiązki członków Koła
§ 20. Członkami Koła mogą zostać: studenci, absolwenci i pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie i innych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką teorii i praktyki siłowni okrętowych.
§ 21. O przyjęciu danej osoby w poczet członków Koła decyduje Walne Zebranie Członków Koła lub jego Zarząd. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 22. Członkowie mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła.
§ 23. Członkowie mają  prawo do:
uczestniczenia w zebraniach Koła i wnioskowania w sprawie statutowej działalności Koła,
czynnego uczestniczenia w działalności Koła,
uzyskiwania informacji na temat działalności Zarządu Koła.
§ 24.  Obowiązkiem członka  Koła jest:
uczestniczenie w pracach Koła,
przestrzeganie statutu Koła,
dbanie o dobre imię Koła i popularyzowanie jego idei.
§ 25.  Utrata członkostwa następuje w przypadku:
rezygnacji członka Koła,
utraty praw studenckich bez uzyskania dyplomu,
śmierci członka,
wykluczenia z Koła.

ROZDZIAŁ PIĄTY
Postanowienia końcowe
§ 26.  Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę