Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Erasmus+ Przygotowanie wyjazdu

Learning Agreement for studies

Każdy wyjazd na studia  w ramach programu ERASMUS+ wymaga zawarcia trójstronnej umowy Learning Agrement for Studies  (po polsku dokument ten nazywamy Porozumieniem o programie studiów), dalej zwanej LA for studies. 

Stronami, które akceptują ten dokument są:

  • student,
  • Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ z wydziału, na którym studiuje student w Akademii Morskiej w Szczecinie (Sending institution),
  • Koordynator Wydziałowy z odpowiedniego Wydziałowego Uczelni Przyjmującej (Receiving Institution).

Wzór Learning Agrement  for studies znajduje się tutaj - należy jednak pamiętać, że Uczelnie Przyjmującej częściowo uzupełniają LA for studies podając swoje dane, dlatego należy Learning Agreement pobierać bezpośrednio ze strony wybranej Uczelni.  

 
Instrukcja uzupełniania Learning Agreement  i wersja multimedialna.

Learning Agreement for studies składa się z 3 części (omówienie poniżej):
   

  1. Before the mobility (część wypełniana przed wyjazdem)
  2. During the mobility (część wypełniana w trakcie pobytu na wymianie)
  3. After the mobility (część wypełniana po powrocie)

Jak przygotować Learning Agreement for the studies? 

Są dwa powody przygotowanie Learning Agreement. for studies.

Pierwszym jest ustalenie programu zajęć studenta w czasie wymiany (na Uczelni Przyjmującej). Program zajęć student ustala wspólnie z Koordynatorem Wydziałowym Programu ERASMUS+, na podstawie programu zajęć Uczelni Partnerskiej dostępnej dla studentów przyjeżdżających oraz programu studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie.  Drugim jest ustalenie uznawalności akademickiej przedmiotów realizowanych za granicą w Akademii.

Na spotkanie z Koordynatorem Wydziałowym trzeba się umówić za pośrednictwem Dziekanatu.  

Do spotkania  należy się odpowiednio przygotować

- sprawdzając listę dostępnych przedmiotów na uczelni partnerskiej;
- sprawdzając listę przedmiotów  w AM w trakcie zaplanowanej mobilności;
- przygotowując  propozycję przedmiotów jakie student chciałby  realizować na Uczelni Partnerskiej.

Ustalając z Koordynatorami Wydziałowymi kwestię LA pnależy pamiętać by omówić również inne kwestie organizacyjne dotyczących wyjazdu - takich jak terminy praktyk, różnice w kalendarzach Uczelni, czy ewentualne  różnice programowe (STCW). Należy też zwracać uwagę na to w którym semestrze (letnim czy zimowym) proponowane zajęcia są one organizowane i w jakim języku będą dostępne.

Część  Before the mobility

Tabela A dotyczy przedmiotów jakie macie Państwo ma zrealizować w Uczelni Przyjmującej,  natomiast tabela B przedmiotów jakie zostaną zaliczone w AM po zrealizowaniu tego programu. Przedmioty w LA dobierane są na podstawie zbieżnych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS - decydujące jest zatem porównanie treści programowych.

Zazwyczaj w czasie 1 semestru student na uczelni przyjmującej realizuje 30 ECTS a w ciągu roku akademickiego 60 ECTS. W niektórych przypadkach Koordynator Wydziałowy zaakceptować mniejszą liczbę ECTS  (np. w przypadku różnic programowych wynikających z STCW). LA for studies sporządza się w 3 egzemplarzach (po jednym dla każdej Uczelni i dla studenta). 

Część  During the mobility

Część LA for studies sporządzana w czasie pobytu na wymianie. Służy wprowadzaniu zmian do pierwotnie ustalonego programu zajęć (tabela C) i ewentualnych zmian dotyczących uznawalności (tabela D). 

Wszelkie propozycje  zmian w LA należy zgłosić (za pośrednictwem email) Koordynatorowi Wydziałowemu najpóźniej w ciągu miesiąca od przyjazdu na uczelnię Partnerską. Wskazując planowane zmiany należy podać przyczynę rezygnacji z pierwotnych przedmiotów oraz dostarczyć opis proponowanych nowych przedmiotów. 

Zmiany należy najpierw omówić  Koordynatorem z Uczelni przyjmującej a następnie opisać proponowane zmiany Koordynatorowi Wydziałowemu z AM i uzyskać jego zgodę dla proponowanych zmian. Jeżeli po powrocie studenta z Uczelni Przyjmującej wykaz ocen Transcript of records potwierdza przedmioty nieujęte w Porozumieniu, a zmiana LA polegająca na dodaniu przedmiotów nie została dokonana wg  opisanej powyżej procedury - oznacza to samowolną decyzję studenta. Koordynator Wydziałowy może odmówić uznania dodatkowych przedmiotów.

Część  After  the mobility

 Część wypełniana po powrocie student z wymiany. Służy do rozliczenia wyników studenta uzyskanych na Uczelni Zagranicznej. W tabeli E uwzględnia się się przedmioty zaliczone na Uczelni Przyjmującej (na podstawie Transcript of records) a w tabeli F przedmioty zaliczone w Akademii Morskiej w Szczecinie.  

Zasady zaliczania okresu studiów za granicą 

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę