Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Erasmus+ Warto wiedzieć o wyjazdach studentów

Warto wiedzieć o wyjazdach studentów

Kto może wyjechać na studia lub na praktykę ERASMUS+?

Aby wyjechać w ramach Erasmus+ na studia lub praktykę , należy:

 • być studentem AM (w trybie dziennym, zaocznym, indywidualnym) 
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (inżyniera, magistra lub doktora);
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia ( inżynierskich);
 • spełnić uczelniane kryteria kwalifikacyjne tj. potwierdzić swoją znajomość języka, w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej (egzamin uczelniany lub certyfikat językowy) oraz wykazać się dobrymi wynikami w nauce;
 • dyponować kapitałem mobliności pozwalającym na realizację mobilności o zaplanowanej długości.

Dodatkowo:

 • w przypadku planowanego wyjazdu w ciągu ostatniego roku studiów (ostatnie 2 semestry studiów) należy  przedstawić pozytywną opinię promotora co do możliwości wyjazdu,
 • w przypadku wyjazdów na praktykę należy również  spełnić warunki stawiane przez przedsiębiorstwo lub instytucję przyjmującą (najczęściej znajomość języków obcych, stopień zaawansowania studiów).

 • Uwaga! Z praktyk programu ERASMUS+ mogą również skorzystać absolwenci Uczelni  (o ile dysponują jeszcze wolnym kapitałem mobilności - taki wyjazd może być jednak zorganizowany tylko w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (praktyka musi się zakończyć najpóźniej w 12 miesiącu od obrony). 

POZNAJ INNE DZIAŁANIA ERASMUS+ PRZEZNACZONE DLA STUDENTÓW

 

Na studia czy na praktykę - jaki wyjazd wybrać?

W ramach programu ERASMUS+ można realizować dwa rodzaje wyjazdów: na studia w zagranicznej uczelni partnerskiej lub na praktykę w zagranicznej firmie. Możlwości te wzbudzaja pytania studentów, który z tych wyjazdów  warto wybrać. 

Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że wcale nie trzeba wybierać tylko jednego z rodzajów wyjazdów. Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), ma tzw kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to żeby w trakcie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwajacy  1 lub 2 semestery)  jak i wyjazd na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Dlatego warto tak zaplanować swoje studia, by  zdążyć z obydwoma rodzajami wyjazdów. 

 

Kończysz studia i nie korzystałeś jeszcze z programu ERASMUS+? Pamiętaj, iż na praktyki (staż) możesz wyjechać również już po ukończeniu studiów jako absolwent. Warunkiem jest zgłoszenie się na wyjazd jeszcze jako student. Praktyka taka może trwać maksymalnie 12 miesięcy (360 dni) od ukończenia studiów i musi się zakończyć w ciągu 360 dni od ukończenia studiów (obrony pracy). Długość praktyki absolwenta  jest  uzależniona od wykorzystanego wcześniej kapitału mobliności (na danym poziomie studiów).

Ile razy można wyjechać w ramach programu ERASMUS+?

Każdy student  może wyjechać na każdym poziomie studiów (inżynierskich, magisterskich, doktorskich) na maksymalnie 12 miesięcy (kapitał mobliności) na studia lub na praktykę.

Czyli jeżeli na przykład student: 

 • na studiach inżynierskich studiował już za granicą jeden semestr (5 miesięcy), to pozostaje mu do wykorzystania jeszcze 7 miesięcy na wyjazd na studia,
 • jeżeli student przebywał na praktykach 10 miesięcy na studiach inżynierskich, to na poziomie studiów magisterskich ponownie może ubiegać sie o wyjazd na praktyki do 12 miesięcy lub na przykład 2 wyjazdy na sześć miesięcy
 • jeżeli student przebywał na praktykach 4 miesięce na studiach inżynierskich, to na poziomie studiów magisterskich ponownie może ubiegać sie o wyjazd na studia do 12 miesięcy 

Warto też wiedzieć, że to zastrzeżenie (maksymalnie 12 miesięcy) dotyczy  wyjazdów z programów:

 • ERASMUS+ (2014/2015 do 2020/2021),
 • Uczenie się przez całe życie ERASMUS (lata 2008/2009 do 2013/2014),
 • Socrates ERASMUS (lata 2001/2002 do 2007/2008)

stąd  w formularzach zgłoszeniowych pytanie o wcześniejsze wyjazdy.

Jak z ponownie wyjechać w ramach programu ERASMUS+?
Procedura nie różni się od tej, którą odbywają studenci wyjeżdżający po raz pierwszy czyli:
1) wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go w wyznaczonym terminie – nie zapomnij aby zaznaczyć, iż wyjeżdżałeś już w ramach  ww. programów i jak długo trwał twój pobyt;
2) przystąp do testu językowego  (jeżeli przy poprzednim wyjeździe przystępowałeś/łaś do testu z języka wymaganego przy wyjeździe na wybraną Uczelnię a potwierdzony poziom był wystarczający do realizacji nowego wyjazdu, jesteś zwolniony z ponownego zdawania testu językowego  (nie dotyczy testów OLS - je trzeba wypełniać przy każdym wyjeździe);
3) czekaj na wyniki rekrutacji.

Pamiętaj, iż Akademia Morska w Szczecinie wprowadziła w zasadach rekrutacji regułę, iż pierwszeństwo w kwalifikacji mają studenci wyjeżdżający po raz pierwszy w ramach danego rodzaju wyjazdu (czyli na studia lub na praktyki).

Nauka języków w programie ERASMUS+

Jednym z celów strategicznych  programu ERASMUS+ jest podnoszenie kompetencji językowych i wsparcie nauki języków.

Wsparcie Językowe Online (OLS) pomaga uczestnikom mobilności w programie Erasmus+ w nauce języka. Uczestnikom mobilności długoterminowych (wyjazdy na studia i praktyki) w programie Erasmus+ OLS pozwala ocenić swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, w którym będą studiować, pracować lub odbywać wolontariat za granicą. Ponadto uczestnicy mogą wziąć udział w kursie językowym online, aby podnieść swoje kompetencje. Testy i kursy dostępne są we wszystkich językach krajów programu tj: angielskim,  bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim,  irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim,  portugalskim,  rumuńskim, słowackim, włoskim, słoweńskim, szwedzkim,  węgierskim  i oczywicie polskim (dla studentów przyjeżdżajacych do Polski)

 Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych Erasmus+ trwających min. 2 miesiące (studia/praktyki), którzy studiują w jednym w z europejskich języków (nie dotyczy tylko native speakerów). 

Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności. Ma to na celu sprawdzenie postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności. Test online ocenia ich umiejętności językowe - słuchanie, czytanie i pisanie - zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (ESOKJ) (CEFR).Po przystąpieniu do pierwszego testu biegłości językowej, uczestnicy, będą mieli okazję korzystać z bezpłatnego  kursu językowy on line (kurs jest finansowany przez Unię Europejską).

 

Poznaj bliżej system OLS

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę