Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu 20.02.2019 roku odbędzie się zebranie wyborcze mające na celu powołanie pierwszej Rady Uczelni Akademii Morskiej w Szczecinie. Członkowie Rady Uczelni powoływani są przez Senat Uczelni w głosowaniu tajnym.

Wybory będą przeprowadzane na podstawie i zgodnie z Uchwałą 35/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 12.12.2018 w sprawie: sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Morskiej w Szczecinie ( Pismo Okólne Nr 25/2018 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 14.12.2018r.)

Na podstawie Uchwały 35/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie §1 pkt. 1 z dnia 12.12.2018, w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi 7 członków, z czego:

  1. 3 członków powoływanych przez Senat spoza wspólnoty Uczelni,
  2. 3 członków powoływanych przez Senat ze wspólnoty Uczelni, w tym:
    1. 2 członków spośród nauczycieli akademickich,
    2. 1 członek spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  3. Przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać:

  1. Rektor Uczelni,
  2. co najmniej 1/3 statutowej liczby składu Senatu Uczelni.

Zgłoszenie kandydatury dokonywane jest na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie wraz z opisem sylwetki kandydata uwzględniającej jego dorobek zawodowy.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały dostępny na stronie www.am.szczecin.pl Akademii Morskiej w zakładce pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza/dokumenty wyborów oraz w zakładce: pracownicy/intranet pracowniczy, w Dziale Organizacyjno- Prawnym.

Kandydat na członka Rady składa Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej oświadczenie o spełnieniu warunków ustawowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały dostępny jw.

Kandydat na członka Rady składa Rektorowi oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.). Rektor przekazuje kopię oświadczenia Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do Rady Uczelni i oświadczenie ( załącznik nr 2 do uchwały).

Zgłoszenia kandydatur przyjmuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej. Zgłoszenia kandydatur można składać w pok. 6 (w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2) do dnia 05.02.2019 r. do godz. 17:00.

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH w wyborach członków pierwszej Rady Uczelni

Lp.

Czynność wyborcza

Termin

Szczegóły czynności

1.

Zgłaszanie kandydatów na członków wybieralnych RU.

do dnia 5.02.2019 r.

Zgłoszenia składane są Przewodniczącemu UKW

2.

Sprawdzenie prawidłowości zgłoszeń kandydatów, spełnienia warunków ustawowych i pozostałych warunków oraz przedstawienie Przewodniczącemu Senatu Uczelni listy kandydatów spośród członków wspólnoty Uczelni i listy kandydatów spoza wspólnoty Uczelni, spełniających wszystkie wymagane warunki.

do dnia 12.02.2019 r.

Wykonuje Przewodniczący UKW

3.

Wybory członków wybieralnych RU.

20.02.2019 r.

Wyboru dokonuje Senat AM

4.

Wskazanie kandydata na Przewodniczącego RU.
Przedłożenie Uchwały RU Przewodniczącemu Senatu.

do dnia 06.03.2019 r.

Wykonuje RU

5.

Wybory Przewodniczącego RU.

20.03.2019 r.

Wyboru dokonuje Senat AM

RU - pierwsza Rada Uczelni

UKW - Uczelniana Komisja Wyborcza
AM - Akademia Morska w Szczecinie

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę