Ogłoszenia Uczelnianej Komisji Wyborczej - K O M U N I K A T - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

z dnia 20.10.2020 r. Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków drugiej Rady Uczelni AMS

        Uprzejmie informuję, iż z dniem 31.12.2020 r. kończy się kadencja pierwszej Rady Uczelni. Do końca 2020 r. Senat AMS powinien wybrać kolejną Radę Uczelni i jej Przewodniczącego.

Przypominam, że zgodnie ze Statutem AMS:

§ 42.
Rada Uczelni składa się z siedmiu członków, tj.:
 1. z trzech członków powoływanych przez Senat, pochodzących ze wspólnoty Akademii, w tym:
  • z dwóch członków spośród nauczycieli akademickich,
  • z jednego członka spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 2. z trzech członków powoływanych przez Senat AMS, pochodzących spoza wspólnoty Akademii;
 3. z Przewodniczącego Samorządu Studenckiego.
§ 46
 1. Kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać:
  • Rektor,
  • co najmniej 1/3 statutowego składu Senatu,
  • grupa co najmniej 50 pracowników Akademii.
 2. Zgłoszenie kandydatury dokonywane jest na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie wraz z opisem sylwetki kandydata uwzględniającym jego dorobek zawodowy.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, składa się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej do dnia 31 października ostatniego roku kadencji Rady Uczelni ( pok. 6 siedziba Uczelni AM w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków określonych w ustawie. Wzór oświadczenia określa Regulamin przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych.
 4. Kandydat na członka Rady Uczelni składa Rektorowi oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.). Rektor przekazuje kopię oświadczenia Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 5. Uczelniana Komisja Wyborcza sprawdza prawidłowość zgłoszeń kandydatów i spełnienie warunków ustawowych oraz przedstawia Przewodniczącemu Senatu listę kandydatów spośród członków wspólnoty Akademii i listę kandydatów spoza wspólnoty Akademii, spełniających wszystkie wymagane warunki. Aktualne formularze zgłoszenia i oświadczenia dotyczące kandydatów do Rady Uczelni dostępne są na stronie internetowej Uczelni (Pracownicy –Uczelniana Komisja Wyborcza – Dokumenty Wyborów).
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
  dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę