Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Pracownicy Systemy jakości / STCW

1. Podstawowe sprawy prowadzone przez Dział Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji:

  • wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia,
  • systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i ochroną obiektów portowych,
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • konwencja STCW, STCW-F i MLC oraz przepisy krajowe w zakresie kształcenia na potrzeby gospodarki morskiej,
  • standard GWO,
  • akredytacja laboratoriów badawczych,
  • kontrola zarządcza,
  • kontrole wewnętrzne,
  • ochrona danych osobowych,
  • inwentaryzacja w określonym zakresie.

2. Zadania Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji:

1) projektowanie, organizacja i doskonalenie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia,

2) realizowanie polityki kierownictwa Uczelni w zakresie systemów zarządzania jakością, systemu zarządzania bezpieczeństwem, systemu ochrony obiektu portowego i systemu potwierdzania zgodności kształcenia z wymaganiami Konwencji STCW i przepisów krajowych w zakresie kształcenia
marynarzy, a w szczególności:

a) tworzenie – we współpracy z kierownictwem Uczelni – systemów,

b) podział zadań między wszystkich uczestników procesów objętych systemami,

c) koordynacja działań jednostek organizacyjnych związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów,

d) ustalanie procedur zapewnienia pożądanego poziomu jakości i bezpieczeństwa (metod działania, systemów kontroli, środków technicznych itp.),

e) opracowywanie planów auditów wewnętrznych i ich realizacja poprzez wyznaczenie auditorów wewnętrznych, rozdzielenie im zadań auditowych i nadzór,

f) systematyczna kontrola jakości i analiza sprawności funkcjonowania systemów,

g) składanie kierownictwu Uczelni wniosków dotyczących doskonalenia systemów,

h) organizowanie szkoleń w zakresie systemów,

i) konsulting w zakresie wyboru zewnętrznej jednostki certyfikującej,

j) przygotowanie Uczelni do auditów zewnętrznych,

k) obsługa organizacyjna i informacyjna auditorów zewnętrznych,

l) przygotowanie i rozliczenie umów z jednostką certyfikującą,

m) współpraca z zewnętrznymi jednostkami certyfikującymi i administracją morską,

3) utrzymywanie i doskonalenie systemu kontroli zarządczej i polityki zarzadzania ryzykiem,

4) koordynacja działań systemowych oraz przeprowadzanie samooceny w zakresie systemu kontroli zarządczej,

5) organizacja i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, a w szczególności:

a) opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej,

b) przeprowadzanie planowanych i zleconych kontroli wewnętrznych,

c) kontrola realizacji zaleceń i zarządzeń pokontrolnych,

6) opracowywanie polityki ochrony danych osobowych w Uczelni,

7) koordynacja, kontrola funkcjonowania i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych,

8) realizacja obowiązków inspektora ochrony danych wynikających z przepisów prawa,

9) organizacja i przeprowadzanie drogą spisu z natury inwentaryzacji składników rzeczowych, tj.:

a) opracowywanie 4-letniego planu inwentaryzacji,

b) określenie składników, rejonów, pól spisowych oraz terminów inwentaryzacji, a także wyznaczenie dnia, na który będą one realizowane,

c) nadzór nad przygotowaniem pól spisowych,

d) ustalanie składu zespołów spisowych,

e) przeprowadzanie szkolenia zespołów spisowych,

f) pobranie arkuszy spisowych i ich rozliczenie,

g) wykonywanie inwentaryzacji okresowej, ciągłej i doraźnej w ramach zespołów spisowych,

h) egzekwowanie wyjaśnień od osób materialnie odpowiedzialnych w sprawie różnic inwentaryzacyjnych,

i) przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej, uczestniczenie

j) w pracach tej Komisji i sporządzenie protokołu z posiedzeń,

k) prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji planu inwentaryzacji,

l) sporządzanie sprawozdania z przeprowadzanych w ciągu roku inwentaryzacji oraz ujawnionych niedoborów i nadwyżek,

m) nadzór nad pracami zespołów spisowych.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę