Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Nauka Zespół projektowy

Projekt zarządzany będzie przez 10 osobowy zespół:

Kierownik projektu

mgr inż. Andrzej Durajczyk – Kanclerz Akademii Morskiej w Szczecinie

e-mail: kanclerz@am.szczecin.pl
tel. 91 4809 336

Do zadań Kierownika projektu należy w szczególności:

 • Podejmowanie kluczowych decyzji w projekcie;
 • Nadzór nad prawidłową realizacją projektu w zakresie merytorycznym, zgodności z przyjętym harmonogramem, kosztorysem i planem działań;
 • Organizacja i podział zadań oraz ustalenie zakresu współpracy pomiędzy osobami lub jednostkami realizującymi projekt, zgodnie z procedurami ustalonymi przez instytucję wdrażającą oraz specyfikacją projektu;
 • Monitorowanie harmonogramu i terminowości wykonywanych zadań;
 • Nadzór nad prawidłową realizacją działań zleconych członkom Zespołu Projektowego;
 • Zwoływanie spotkań zespołów zarządzającego i projektowego.

Asystent Kierownika projektu

mgr inż. Marta Wielińska

e-mail: m.wielinska@am.szczecin.pl
tel. 91 4809 815

Do zadań Asystenta kierownika projektu należy w szczególności:

 • prowadzenie całej dokumentacji projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań,
 • monitoring osiąganych celów projektu,
 • monitoring harmonogramu projektu,
 • uczestnictwo w spotkaniach wdrożeniowych,
 • wizytacja szkoleń realizowanych w ramach projektu,
 • wspomaganie pozostałych członków zespołu w wykonywanych przez nich czynnościach

Specjalista ds. rozliczeń finansowych

mgr inż. Justyna Stępień

e-mail: j.stepien@am.szczecin.pl
tel. 91 4809 823
Do zadań specjalisty należy w szczególności:

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z finansową częścią projektu;
 • Rozliczenie projektu od strony finansowej, w tym:
  • przygotowywanie wniosków o płatność,
  • przygotowywanie sprawozdań,
  • monitorowanie wykonania budżetu.
 • Prowadzenie rozliczeń finansowych projektu we współpracy z jednostkami realizującymi Akademii Morskiej w Szczecinie;
 • Opisywanie dokumentów finansowych w zakresie kwalifikowalności kosztów, oraz kontrola merytoryczna i kontrola kwalifikowalności kosztów z tych dokumentów,
 • Kontrolowanie kosztów projektu i porównywanie ich ze stanem ewidencji księgowej wydatków;
 • Sporządzanie harmonogramu płatności oraz wniosków o płatność dla Instytucji Wdrażającej;
 • Opracowywanie dokumentów finansowych oraz potwierdzanie wszelkich wydatków ujętych w budżecie projektu zgodnie z dokumentami programowymi

Koordynator Wdrożenia Systemów Informatycznych

mgr inż. Marta Wielińska

e-mail: m.wielinska@am.szczecin.pl
tel. 91 4809 815

mgr Łukasz Warlikowski
e-mail: l.warlikowski@am.szczecin.pl
tel. 91 4809 638

Główną rolą koordynatora jest w szczególności :

 • Koordynacja działań związanych z wdrażanym ZSI na Akademii Morskiej w Szczecinie;
 • Monitorowanie przebiegu i postępu prac zgodnych z harmonogramem wdrożenia ZSI;
 • Opieka nad eksploatacją systemu helpdesk;
 • Bieżąca obsługa i utrzymanie obecnych systemów informatycznych;
 • Opracowywanie raportów i analiz wdrożeniowych;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi systemu;
 • Prowadzenie konsultacji merytorycznych z użytkownikami, firmą wdrożeniową oraz doradczą;
 • Konfigurowanie systemów ZSI;
 • Przygotowywanie dokumentacji użytkowej ZSI;
 • Uczestnictwo w pracach wdrożeniowych – instalacje oprogramowania;
 • Analizowanie możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych.
Każdy z koordynatorów zadań nr 1- 6 jest odpowiedzialny za:
 1. Realizację zadań od strony merytorycznej;
 2. W zakresie realizowanych modułów ZSI:
 • koordynację współpracy pomiędzy użytkownikami a firmą doradczą i wdrażającą;
 • przekazywanie niezbędnych materiałów i informacji pracownikom – uczestnikom projektu uczestniczącym w procesie wdrażania;
 • rozsyłanie harmonogramu zadań i szkoleń pracownikom;
 • monitoring uczestników projektu biorących udział w szkoleniach;
 • przekazywanie problemów firmie wdrażającej program oraz firmie doradczej;
 • koordynacja i nadzór procesu testowania systemu;
 • monitorowanie harmonogramu realizacji zadania i rozliczanie poszczególnych etapów wdrożenia;
 • raportowanie kierownikowi projektu na bieżąco oraz w raportach kwartalnych zakresu postępu realizacji zadania oraz zgłaszanie problemów.

Koordynator Zadania nr 1 – Szkolenie oraz studia podyplomowe dla kadry kierowniczej

mgr Grażyna Wojtczyk

e-mail: g.wojtczyk@am.szczecin.pl
tel. 91 4809 326

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 • Realizacja zadania od strony merytorycznej;
 • Przeprowadzenie naboru oraz selekcji uczestników poszczególnych szkoleń;
 • Opracowanie harmonogramu szkoleń;
 • Nadzór nad prawidłowością realizacji harmonogramu szkoleń;
 • Nadzór i kontrola nad prawidłowością zawieranych umów z organizatorami szkoleń;
 • Wizytacje szkoleń realizowanych w ramach projektu;
 • Przeprowadzenie naboru oraz selekcji kandydatów na studia podyplomowe;
 • Sporządzanie umów z wybranymi kandydatami na studia podyplomowe oraz kontrola ich realizacji.

Koordynator Zadania nr 2 – Wdrożenie modelu zarządzania kadrami

mgr Grażyna Mechta

e-mail: g.mechta@am.szczecin.pl
tel. 91 4809 323
Dodatkowo do zadań koordynatora należy:

 1. Dokonanie wyboru eksperta na wykonanie programów adaptacji oraz wykonawcy na modyfikację strony www oraz bieżąca kontrola realizacji tych zadań.

Koordynator  Zadania nr 3 – Wdrożenie modelu zarządzania finansami

mgr Sylwia Fundowicz

e-mail: s.fundowicz@am.szczecin.pl
tel. 91 4809 548

Koordynator  Zadania nr 4 – Wdrożenie modelu zarządzania majątkiem

mgr Joanna Krupa

e-mail: j.krupa@am.szczecin.pl
tel. 91 4809 336

Dodatkowo do zadań koordynatora należy:

 • Monitoring i nadzór nad zakupem sprzętu stanowiącego infrastrukturę informatyczną niezbędną do wdrożenia Zintegrowanego Systemu informatycznego.
 • Monitoring i nadzór nad wyborem oraz realizacją zawartej umowy na wykonanie systemu zintegrowanego Akademiki.

Koordynator  Zadania nr 5 – Wdrożenie modelu zarządzania  dokumentami i informacją

mgr Karina Rabenda

e-mail: k.rabenda@am.szczecin.pl
tel. 91 4 809 331

Koordynator  Zadania nr 6 – Wdrożenie modelu jakością kształcenia

mgr inż. Elżbieta Wojniłko

e-mail: e.wojnilko@am.szczecin.pl
tel. 91 4809 311

Dodatkowo do zadań koordynatora należy:

 • Monitoring i nadzór nad wyborem oraz realizacją zawartej umowy na wykonanie systemu zintegrowanego Monitoring Karier Absolwentów.
 • Dokonanie wyboru 38 przedsiębiorstw do przeprowadzenia 38 analiz obecnych programów kształcenia pod kątem pracodawców.
 • Dokonanie wyboru dwóch  ekspertów wykonujących procedury aktualizacji programów kształcenia
 • Dokonanie wyboru 38 ekspertów wykonujących nowe programy kształcenia.
 • Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych przedstawicieli pracodawców, ekspertów opracowujących procedurę aktualizacji programów kształcenia oraz ekspertami wykonującymi nowe programy kształcenia.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę