Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Uwaga ! SNJO informuje o wydłużeniu terminu oddawania prac konkursowych do 4.05.2016. Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów do wzięcia udziału.

​Konkurs na film lub prezentację multimedialną „Ja i moje życie podczas studiów na AM” w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, hiszpańskim Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zmagań konkursowych.

Organizatorem Konkursu jest Studium Nauki Języków Obcych Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach „Dni Języków Obcych” w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Uczestnikami konkursu są studenci studiów 1., 2. i 3. Stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).

W konkursie mogą brać udział także doktoranci oraz studenci obcokrajowcy, za wyjątkiem studentów pochodzących z krajów, w których język prezentacji jest językiem urzędowym. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajduje się na stronie internetowej organizatora oraz w sekretariacie SNJO, p. 168, Wały Chrobrego 1-2

Prezentacje oraz materiały filmowe należy dostarczyć do sekretariatu SNJO w terminie do 04.05. 2016r do godz. 15.00, lub drogą e-mailową na adres snjo@am.szczecin.pl 

Dostarczone materiały powinny zawierać kartę opisową zgodną z p. 4 Regulaminu Konkursu.

Nagrody

Dla laureatów 1. etapu Konkursu w każdej kategorii językowych, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu 2. przewidziano następujące nagrody:

  • Miejsce 1: Zaliczenie przedmiotu będącego językiem prezentacji z oceną 5.0 (egzamin lub zaliczenie) oraz nagrody rzeczowe.
  • Miejsce 2: Ocena 5.0 z kolokwium semestralnego z przedmiotu będącego językiem prezentacji oraz nagrody rzeczowe.
  • Miejsce 3: Nagrody rzeczowe ZAPRASZAMY!

REGULAMIN KONKURSU:

1.      Cel konkursu
Celem konkursu jest sprawdzenie znajomości języków obcych wśród studentów Akademii Morskiej w Szczecinie, znajomości słownictwa ogólnego, kreatywności i umiejętności przekazywania informacji w językach obcych w postaci prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem różnorodnych środków. Celem nadrzędnym jest popularyzacja pracy własnej oraz doskonalenie znajomości języków obcych.
 
2.      Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są studenci studiów 1., 2. i 3. stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). W konkursie mogą brać udział także doktoranci oraz studenci obcokrajowcy, za wyjątkiem studentów pochodzących z krajów, w których język prezentacji jest językiem urzędowym.
 
3.      Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oraz zaprezentowanie materiału filmowego lub prezentacji multimedialnej na temat „ Ja i moje życie podczas studiów na AM”, w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, hiszpańskim.
 
4.      Zasady udziału w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie w ustalonym terminie materiału filmowego do Sekretariatu Studium Nauki Języków obcych AM. Do pliku (CD) należy dołączyć następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy uczestnika konkursu, dane studiów- wydział, rok, kierunek, specjalność, nr grupy laboratoryjnej, nr albumu, dane prezentacji, czas potrzebny na zaprezentowanie pliku, język prezentacji, wymagania sprzętoweoświadczenie, że przekazany plik jest w całości pracą własną uczestnika konkursu, a wszelkie wykorzystane w nim materiały niebędące dziełem własnym autora prezentacji zostały w nim umieszczone za zgodą i wiedzą autorów wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia.
Prezentację należy poprzedzić krótką (2-3 min.) autoprezentacją nagraną w języku prezentacji, w której autor przedstawia siebie oraz motywy skłaniające go do udziału w konkursie/ oraz motywy skłaniające go do wyboru studiów na Akademii Morskiej w Szczecinie.
Prezentacje oraz materiały filmowe należy nadsyłać do dn. 04.05.2016 r. Rozstrzygnięcie etapu 1 konkursu nastąpi do dn. 10.05.2016r. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą e-mail. 2. etap Konkursu wraz z jego rozstrzygnięciem odbędzie się  do dn. 20.05.2016r.
Kontakt: snjo@am.szczecin.pl, Tel. +48 91 480 93 77, www.snjo.am.szczecin.pl 
 
5.      Przebieg konkursu
Konkurs w każdej kategorii językowej jest dwuetapowy. W trakcie trwania etapu 1. uczestnicy nadsyłają zgodne z wymogami konkursowymi prezentacje lub filmiki przygotowane we własnym zakresie na zewnętrznym nośniku (CD). Czas trwania prezentacji lub materiału filmowego nie może przekroczyć 15 minut (akceptowanie formaty prezentacji: Power Point, PDF). Przesłanie zgłoszenia wraz z informacjami dodatkowymi jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do 1. etapu i zaakceptowaniem warunków Konkursu. Komisja konkursowa dokonuje wyboru zgłoszonych prezentacji spośród wszystkich nadesłanych na podstawie następujących kryteriów: komunikatywność- zrozumiałość wypowiedzi i zgodność z tematem, płynność, tempo, wymowa, poprawność gramatyczna, słownictwo i zwroty, pomysłowość, ogólne wrażenia artystyczne. Po wyborze najlepszych prezentacji etapu 1. ich autorzy zapraszani są do 2. etapu Konkursu, w którym dokonują osobistej prezentacji materiału swojego autorstwa przed Komisją i zaproszonym audytorium. UWAGA! Jeśli osoba z grupy zakwalifikowanych do przedstawienia prezentacji nie będzie jej miała lub nie będzie chciała jej przedstawić, automatycznie zostaje wykluczona z grupy laureatów. Kolejna osoba z listy kwalifikuje się grona laureatów i przedstawia swoją prezentację. Uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą ważną legitymację studencką. Ogłoszenie nazwisk laureatów, zdobytych przez nich miejsc oraz wręczenie nagród nastąpi po posiedzeniu komisji konkursowej.
 
Kryteria oceny prezentacji
I.                    Komunikatywność:
1.      zrozumiałość wypowiedzi i zgodność z tematem 0 – 5 pkt.
2.      płynność, tempo, wymowa 0 – 5 pkt.
3.      poprawność gramatyczna 0 – 5 pkt.
4.      słownictwo i zwroty 0 – 5 pkt.
II.                  Pomysłowość 0 – 5 pkt.
III.                Ogólne wrażenia artystyczne 0 – 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów: 30 pkt.

 

6.      Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest SNJO AM w Szczecinie. Szczegółowych informacji udzielają członkowie komisji konkursowej oraz pracownicy SNJO.
 
7.      Nagrody i ich sponsorzy
Dla laureatów 1. etapu Konkursu w każdej kategorii językowych, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu 2. przewidziano następujące nagrody:
 
 
 
Miejsce 1: 
Zaliczenie przedmiotu będącego językiem prezentacji z oceną 5.0 (egzamin lub zaliczenie) oraz nagrody rzeczowe.
 
Miejsce 2: 
Ocena 5.0 z kolokwium semestralnego z przedmiotu będącego językiem prezentacji oraz nagrody rzeczowe.
 
Miejsce 3: 
Nagrody rzeczowe
 
Głównymi sponsorami nagród są wydawnictwa  Hueber oraz Pearson
 
8.      Protokół
Protokół konkursu przechowywany jest w Sekretariacie SNJO AM w Szczecinie.
 
9.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie oraz kwestiach spornych decyzje podejmuje Kierownik SNJO AM w Szczecinie – przewodnicząca składu komisji konkursowej.
 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę