Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dział Nauki Urlopy

Na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymr:

1. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych, w wymiarze do roku (art. 134 ust. 1 Ustawy).
2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy(art.134 ust. 3 Ustawy).

Zgodnie z par.56 Statutu AM:
“Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów wypoczynkowych i urlopów do celów naukowych nauczycieli akademickich
1. Tryb udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych określa w drodze zarządzenia Rektor.
2. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza Uczelnią.
3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.
4. Nauczyciel akademicki może, za zgodą Rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych.
5. Rozpatrując wniosek o udzielenie urlopu zgodnie z ust. 2 – 3 Rektor uwzględnia:
1) w odniesieniu do urlopu, o którym mowa w ust. 2: zobowiązanie się nauczyciela akademickiego do prowadzenia w trakcie tego urlopu badań naukowych o wyraźnie nakreślonym programie, uprzednio zatwierdzonym przez radę wydziału;
2) w odniesieniu do urlopu, o którym mowa w ust. 3: złożenie przed radą wydziału sprawozdania z dotychczasowych prac nad rozprawą doktorską wraz z harmonogramem dalszych działań oraz uzyskanie w tym zakresie akceptacji rady wydziału.
6. Wymiar udzielanych urlopów, o których mowa w ust. 2 -4 , ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem czasochłonności i zakresu planowanych działań naukowych.
7. Urlopów, o których mowa w ust. 2 - 4, udziela Rektor na umotywowany, pisemny wniosek nauczyciela akademickiego za zgodą dziekana, po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego ds. nauki.”

WYMAGANE DOKUMENTY dla osób przygotowujących rozprawę doktorską.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę