Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Centrum Projektów i Innowacji O Centrum

O Centrum

 Zadania administracyjne Centrum Projektów i Innowacji:

1. Opracowywanie i udoskonalanie systemu ochrony własności intelektualnej Uczelni.

2. Prowadzenie spraw związanych z wynalazczością i ochroną patentową w Uczelni.

3. W ramach działalności Centrum Transferu Technologii Morskich:
 • stymulowanie wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników wiedzy i technologii do gospodarki, w tym komercjalizacji lub nieodpłatnego przekazania wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,
 • merytoryczne opiniowanie decyzji Uczelni podejmowanych w stosunku do jej spółki celowej oraz opiniowanie działalności spółki w zakresie skuteczności jej działań komercjalizacyjnych,
 • opracowywanie modelu organizacyjnego i zasad korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni, w tym organizacja komercyjnego wykorzystywania tej infrastruktury4.
 4. Koordynacja działań w zakresie:
 • projektów europejskich, z wyłączeniem wymiany studentów i kadry akademickiej,
 • dotacji celowych na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 
 • dotacji celowych na zadania finansowane przez NCBiR, z wyłączeniem rozwoju kadry naukowej, zwanych dalej projektami (projekty europejskie i krajowe), poprzez:
 • opracowywanie procedur pozyskiwania środków finansowych na ww. projekty oraz realizacji i rozliczania tych projektów,
 • monitorowanie możliwości udziału Uczelni w ubieganiu się o projekty, prowadzenie akcji informacyjnej w tym zakresie,
 • stymulowanie zaangażowania jednostek i pracowników w projekty,
 • wsparcie przy aplikowaniu o projekty,
 • współpracę przy opracowywaniu przez wykonawców zewnętrznych wniosków o projekty i studium wykonalności projektów, udzielanie wskazówek w zakresie ujmowanych w dokumentacji rozwiązań, 
 • prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz umów zawartych na realizację projektów europejskich, 
 • wsparcie przy realizacji projektów (opieka nad projektami), 
 • inicjowanie i przygotowywanie projektów własnych Centrum oraz zleconych przez władze Uczelni, 
 • zarządzanie projektami w zakresie zleconym przez władze Uczelni, 
 • kontrolę rozliczania projektów i dotacji, 
 • przygotowywanie wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty płatności dotyczących projektów, 
5. Współdziałanie przy opracowywaniu przez wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni wniosków o projekty europejskie, krajowe i regionalne w celu: a) optymalizacji potrzeb inwestycyjnych i zakupowych Uczelni, b) optymalizacji kosztów i wydatków Uczelni oraz form zatrudnienia w projektach.

6. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem przez Uczelnię usług badawczych, w tym:
 • opracowywanie procedur dotyczących przygotowania, realizacji i rozliczania usług,
 • koordynacja przygotowania i zawierania umów oraz kontrola ich realizacji na każdym etapie,
 • kontrola merytoryczna i finansowa rachunków.

Centrum Projektów i Innowacji jest działem w Pionie ds. Innowacji i Rozwoju. W ramach CPiI funkcjonuje Centrum Transferu Technologii Morskich. Działalność CTTM jest koordynowana przez Radę Nadzorującą. Pracami CPiI oraz CTTM kieruje dyrektor.

PION DS. INNOWACJI I ROZWOJU
Centrum Projektów i Innowacji

- Centrum Transferu Technologii Morskich

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę