Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Centrum Projektów i Innowacji Konkursy na projekty

Konkursy na projekty

Nazwa konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
Premia na Horyzoncie 2 - MNISW Nabór ciągły Trwa nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie 2” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, programie Euratom oraz innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem wykorzystywania w tych schematach zasad obowiązujących w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.
MNISW - Granty na granty - promocja jakości III nabór w trybie ciągłym Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki m.in. na refundację kosztów opracowania wniosku o dofinansowanie i rozpoznanie jego tematyki. Nabór w trybie ciągłym dla koordynatorów projektu i koordynatorów pakietów pracy, których wniosek otrzymał wymaganą liczbę punktów w naborach konkursowych programu Horyzont 2020.
M.ERA-NET 30.06.2021 Trwa nabór wniosków w międzynarodowym konkursie w ramach programu M-ERA.NET, w ramach którego możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Nabór projektów jest dwuetapowy, wymaga zawiązania międzynarodowego konsorcjum. Wśród wspieranych tematów znajdują się: kompozyty wysokiej jakości czy materiały funkcjonalne.
Polsko-tajwańskie projekty badawcze 15.06.2021 IX konkurs na polsko-tajwańskie projekty badawcze przeznaczony jest zarówno dla organizacji badawczych (w tym uczelni), jak i firm. Projekt musi opierać się na współpracy z partnerem z Tajwanu i dotyczyć następujących obszarów tematycznych: efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa lub badań kosmicznych. Roczny poziom dofinansowania dla projektów składanych przez organizacje badawcze to 30 tys. EUR.
KONKURS PARP PRZEMYSŁ 4.0 30.06.2021 Od 28 kwietnia będzie trwać konkurs dotyczący wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. W ramach projektu uczelnie mogą świadczyć m.in. usługi polegające na opracowaniu mapy drogowej oraz usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej. Kosztem kwalifikowanym w projekcie jest również zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
3.4 POWER „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” 08.07.2021 NCBR ogłosiło konkurs w ramach działania 3.4 POWER „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego”. Wnioskodawcą w konkursie mogą być jedynie uczelnie. Celem konkursu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznych uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego, poprzez udział wykładowców w szkoleniach, warsztatach czy wizytach studyjnych. Wsparcie kierowane jest do osób, które chcą wprowadzić elementy projektowania uniwersalnego do realizowanego programu kształcenia oraz metody realizacji zajęć z tego obszaru. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 100 000 EUR. Wkład własny w projekt wynosi minimum 3%. Nabór wniosków rozpocznie się 20 maja 2021 r. i potrwa do 8 lipca 2021 r.
3.5. POWER 3.5 to „Uczelnia dostępna III” 05.07.2021 Konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach POWER działanie 3.5 to „Uczelnia dostępna III” przeznaczony jest wyłącznie dla uczelni. Podejmowane w projekcie działania mają prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W projekcie można wybrać dwie ścieżki realizacji: mini – na rozpoczęcie podstawowych działań zmierzających do tworzenia uczelni dostępnej dla wszystkich lub midi: prowadzące do osiągnięcia znacznego wzrostu dostępności dla osób. Niepełnosprawnych. Środki w konkursie przeznaczone są na zmiany infrastrukturalne i organizacyjne. Można je przeznaczyć na niwelowanie barier architektonicznych oraz dostosowanie procesu kształcenia lub prowadzenia działalności naukowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Standardy dotyczące kosztów w projekcie stanowią katalog otwarty. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 100 000 EUR, maksymalna 4 mln zł. Wkład własny w projekt wynosi minimum 3%. Nabór wniosków ruszy 20 maja 2021 r. i potrwa do 5 lipca 2021 r.

Nazwa konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa

Nazwa konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
RPO WZP 1.1 Projektu B+R 30.04.2021 Od 1 do 30 kwietnia potrwa nabór wniosków w poddziałaniu 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw w Regionalnym Programie Operacyjnym WZ. Uczelnia może wziąć udział w takim projekcie jako partner lub podwykonawca prac B+R. Dofinansowanie jest przeznaczone na projekty ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania dla uczelni do 100%.
PO IR "Badania na rynek" 17.02.2021 Celem projektów jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. Prace B+R mogą zostać nabyte na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej np. przez uczelnię. WARTOŚĆ PROJEKTU (KOSZTY KWALIFIKOWANE) od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR, WKŁAD WŁASNY minimum 30%, DLA KOGO: MŚP.
Seed Funding from the Swedish Institute 11.02.2021 Dofinansowanie współpracy w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego tj. Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Polska, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja, Białoruś, Ukraina, a w niektórych przypadkach także Gruzja i Mołdawia oraz Armenia i Azerbejdżan. Projekty maksymalnie 18-miesięczne, lider ma pochodzić ze Szwecji. Celem projektu jest budowa relacji i partnerstw w tym regionie pod kątem wyzwań stojących przed państwami nadbałtyckimi. Wysokość dofinansowania od 100 tys SEK do 500 tys SEK (koron szwedzkich).
CHIST-ERA - NCN 15.02.2021 Nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty (w Polsce NCN)
SHENG 2 – KONKURS NA POLSKO-CHIŃSKIE PROJEKTY BADAWCZE 31.03.2021 Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze na współpracę polskich zespołów naukowych z naukowcami chińskimi. Sfinansować można wynagrodzenia zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury n-b oraz inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego. Tematyka projektów w naukach technicznych może dotyczyć zagadnień z zakresu materiałów, chemii oraz inżynierii procesów i produkcji.
SZAFIR - projekty dot. obronności i bezpieczeństwa 24.03.2021 Trwa nabór na projekty obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe obejmujące rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa Przedmiot konkursu: projekty obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe obejmujące rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa Tematyka projektów: nowoczesne technologie IT Co można sfinansować: m.in. koszty wynagrodzeń, materiałów, elementów do budowy prototypu, koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze oraz zakup aparatury badawczej. Poziom dofinansowania: do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu Terminy: nabór wniosków trwa od 15 lutego do 19 marca b.
PO IR "Bony na innowację dla MŚP" etap I usługowy 30.12.2020 Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Maksymalne dofinansowanie 340 tys zł. (wartość projektu 400 tys zł). Nabór projektów odbywa się w rundach.
PO IR "Szybka ścieżka" 12.04.2021 Konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 (PO IR) - tzw "Szybka ścieżka" Nabór projektów prowadzony jest przez NCBiR. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych. Dofinansowanie przeznaczone jest na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. W efekcie mają powstać gotowe do skomercjalizowania, nowe lub istotnie ulepszone usługi, produkty i technologie. Projekt może być przeprowadzony na bazie własności niematerialnych i prawnych, do których uczelnia może odpłatnie udzielić praw (np. na podstawi licencji) i taki koszt dla firmy jest kwalifikowalny w projekcie. Przedmiot projektu musi wpisywać się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację” Nabór wniosków we wskazanym okresie odbywa się w trybie ciągłym, podzielony na rundy. Dotyczy podmiotów spoza województwa mazowieckiego.
HORYZONT 2020 - Europejski Zielony Ład 26 stycznia 2021 Do 2050 r. zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu (ang. EU Green Deal) Europa ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. To jedyna w swoim rodzaju okazja do modernizacji gospodarki i społeczeństwa UE i ukierunkowania ich na sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość. Osiągnięcie tych celów będzie wymagało współdziałania na wielu płaszczyznach. Aby odpowiedzieć na pilne potrzeby i ambicje związane z celami Europejskiego Zielonego Ładu, zaplanowano dodatkowy konkurs o wartości około 1 mld EUR w ramach Horyzontu 2020. Konkurs GDC będzie wspierał: pilotaże, projekty demonstracyjne i innowacyjne produkty, innowacje dla lepszego zarządzania zieloną i cyfrową transformacją, innowacje społeczne i innowacyjne łańcuchy wartości. Konkurs GDC obejmuje 11 obszarów: Osiem obszarów tematycznych odzwierciedlających kluczowe kierunki prac w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W każdym obszarze co najmniej jeden temat dotyczy wyzwań przedstawionych w obszarach zaangażowania. Tematy dotyczą konkretnych, ukierunkowanych na efekt innowacji technologicznych i społecznych, które mogą stosunkowo szybko pomóc w zrównoważonej transformacji. Trzy obszary horyzontalne (wzmocnienie wiedzy, wzmocnienie pozycji obywateli i współpraca międzynarodowa), które obejmują osiem obszarów zaangażowania i oferują perspektywę długoterminową w zakresie realizacji przekształceń określonych w Europejskim zielonym ładzie.
Współpraca V4 – Japonia 09.04.2021 Trwa konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane we współpracy z Japonią oraz krajami z Grupy Wyszehradzkiej Konkurs przeznaczony jest zarówno dla jednostek naukowych, jak i przedsiębiorstw. Minimalny skład konsorcjum to jeden partner z Japonii i dwóch z Polski, Czech, Słowacji lub Węgier. Tematyka konkursu to zaawansowane materiały, w tym kompozyty ceramiczne. Projekty mogą obejmować zarówno badania podstawowe i przemysłowe oraz prace rozwojowe.
NAWA - Granty interwencyjne na projekty badawcze 31 grudnia 2020 Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy. Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu. W ramach programu mogą być finansowane następujące działania: koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie; koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym; koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu; koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Ogłoszenie o konkursie

Era-Net Transport 02.10.2015 Wezwanie konkursowe dot. zrównoważonej logistyki oraz łańcuchów dostaw „Sustainable Logistics and Supply Chains Call”.

Dokumentacja konkursowa

Fundusz Wyszehradzki 10.04.2015 Konkurs z zakresu lekkich materiałów konstrukcyjnych, materiałów do warunków ekstremalnych (środowisko radioaktywne, wysoka temperatura etc.) oraz materiałów do zastosowań w elektronice i pozyskiwaniu energii.

Dokumenty konkursowe

European Satellite Navigation Competition GALILEO MASTERS 2017 30.06.2017 Konkurs na pomysł na aplikację, urządzenie bądź technologię wykorzystującą nawigację satelitarną.

Szczegóły konkursu

Interreg - Południowy Bałtyk 2014-2020 22.06.2018 VI nabór na projekty regularne, zdefiniowanie osi dostepnych nastąpi na Komitecie Monitorującym24-25 kwietnia 2018; Składanie wniosków jest jednoetapowe. Oczekiwany budżet projektu 1-2 mln EUR. Dofinansowanie dla partnerów z Polski na poziomie 85%
MARTERA (EraNet - Cofound) 26.03.2021 Trwa nabór projektów w międzynarodowym konkursie MARTERA na projekty B+R dot. opracowania i wdrożenia lub znaczącego ulepszenia istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenia nowego produktu lub usługi dla potrzeb rozwoju nowych technologii morskich. W programie mogą brać udział jednostki naukowe obowiązkowo w konsorcjum z polskim przedsiębiorstwem.
Fundusz Wyszehradzki Small Grants 01.03.2016; 01.06.2016; 01.09.2016 i 01.12.2016 Dofinansowanie w wysokości 80% na projekty do wartości maksymalnie 6000 EUR z zakresu: science and research, education, youth exchanges, cross-border cooperation.

Dokumenty konkursowe

Konkurs Forum Akademickiego na artykuł popularnonaukowy 11.09.2017 Konkurs dla młodych naukowców do 35 roku życia na artykuł popularyzujący w przystępny sposób ich własne badania naukowe lub badania, w których brali oni udział.

Informacje konkursowe

HORYZONT 2020, Mobility for growth - 2015 15.10.2015 Ostatnie w 2015 roku konkursy w obszarze transportu.

Dokumentacja konkursowa

Interreg - Europa 2014-2020 30.06.2018 Ostatni konkurs w ramach programu Interreg Europa został zapowiedziany na maj - czerwiec 2018. Konkurs na wzmocnienie współpracy nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie. Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. Oczekiwana wielkość projektów 1-2 mln EUR
CORE - polsko-luxemburskie projekty badawcze 21.04.2021 Trwa nabór na projekty badawcze we współpracy polsko-luxemburskiej dot. transformacji przemysłu i usług W ramach konkursu można składać wnioski obejmujące współpracę bilateralną między zespołami z Polski i Luxemburga. Projekty tematycznie muszą dot. transformacji przemysłu i usług, w tym min. autonomicznych i inteligentnych systemów i robotów na ziemi i w powietrzu. Pełna dokumentacja konkursu w języku polskim dostępna będzie wkrótce na stronach NCBR. Wnioski składane są w języku angielskim.
ERA-NET ENERDIGIT 06.05.2021 Uruchomiony został pierwszy międzynarodowy konkurs w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT na finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych. Zgłaszane projekty powinny realizować następujące cele inicjatywy: Zapewnienie trwałości społecznej i spójności z cyfryzacją w innych sektorach w postępie przejścia na zieloną energię. Przyspieszenie przejścia na zieloną energię we wszystkich sektorach systemu energetycznego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw Kształtowanie nowych transnarodowych możliwości biznesowych i inwestycyjnych poprzez łączenie sektorów i rozwój nowych łańcuchów wartości w innowacyjnych i opłacalnych rozwiązaniach energetycznych, tworząc w ten sposób nowe możliwości zatrudnienia i przyczyniając się do rozwoju zrównoważonego środowiskowo wzrostu finansowego Jednostki naukowe mogą wziąć udział w konkursie tylko we współpracy z przedsiębiorstwem z Polski. Projekty muszą być realizowane w międzynarodowym konsorcjum. W inicjatywie bierze udział kilkanaście państw europejskich, ale także Turcja, Indie, Maroko i Izrael Nabór trwa do 6 maja 2021.
Instrumentu Wspierania Projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego 31.03.2021 Od 15 lutego do 31 marca będzie możliwość składania wniosków w ramach instrumentu RPMB na projekty w ramach współpracy, które będą poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom wzmacniającym odporność poprzez promowanie włączenia społecznego i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych w Regionie Morza Bałtyckiego w okresie kryzysu.
Innowacje Społeczne w Kształceniu 23.03.2021 Ogłoszony został nabór wniosków na Innowacje Społeczne w Kształceniu w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0. Uzyskać można grant w wysokości ok. 60 tys zł na rozwinięcie pomysłu na innowację społeczną oraz wsparcie w procesie inkubacji rozwiązania.
Nabór na Instytucje Hostujące - Sztuczna Inteligencja 11.05.2021 NCBR we współpracy z NCN ogłosiło nabór na Instytucje Hostujące, które w przyszłości będą mogły brać udział w konkursie na utworzenie Centrum Doskonałości AI (Artificial Inteligence) . Obecny nabór na Instytucje Hostujące ma formę badania potencjału /zainteresowania pełnieniem roli Instytucji Hostujących.
Społeczna odpowiedzialność nauki - konkurs MEiN 30.04.2021 Do 30 kwietnia trwa konkurs MEiN na projekty promujące naukę i sport (pikniki, debaty, konferencje, zawody itp.). Okres realizacji projektu do 24 m-cy, budżet projektu od 20 tys. do 1 mln zł, koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich. Aplikacja przez OSF. Więcej >>>
Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę