Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Biblioteka Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument powstał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „RODO”.

Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, am@am.szczecin.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się poprzez e-mail: iod@am.szczecin.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJE OGÓLNE

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki Głównej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach w celu gromadzenia, opracowywania, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych, obsługi użytkowników udostępniania zbiorów oraz prowadzeniu działalności informacyjnej, informowaniu o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałaniu z archiwami w tym zakresie;
  3. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pomocą wiadomości e-mail.

Dane przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, numer albumu, typ i status czytelnika (rodzaj studiów, rok studiów, kierunek). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Bibliotece Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dbamy o techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM ODBIORCOM

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Akademią Morską w Szczecinie przetwarzają dane osobowe oraz podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

PROFILOWANIE

Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez okres korzystania z zasobów bibliotecznych, a następnie przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa o obowiązku gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, w tym w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie będzie miało miejsce do czasu wycofania zgody bądź stwierdzenia, że dane są nieaktualne.

PAŃSTWA PRAWA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres:

Akademia Morska w Szczecinie
Inspektor Ochrony Danych
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
lub
iod@am.szczecin.pl

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Autor: Administrator Stron Internetowych

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę