Dla realizacji celów na poszczególnych poziomach w Akademii Morskiej w Szczecinie powołano:
  • Uczelniane Kolegium ds. Jakości Kształcenia (zwana dalej UKds.JK),
  • Wydziałowe Kolegia ds. Jakości Kształcenia (zwana dalej WKds.JK).

Uczelniane Kolegium ds. Jakości Kształcenia stanowi organ doradczy Rektora w sprawach zapewniania jakości kształcenia, realizuje politykę zgodnie z Misją i Strategią Uczelni oraz wymaganiami przepisów nadrzędnych.

W skład Kolegium wchodzą powołani przez Rektora pracownicy będący ekspertami z zakresu dydaktyki, nauki, administracji, przedstawiciel studentów, wskazany przez Zarząd Samorządu Studenckiego i przedstawiciel doktorantów wskazany przez Samorząd Doktorantów oraz z urzędu Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji, dziekani, Prorektor ds. Nauczania jako Przewodniczący Kolegium.

Członków UKds.JK powołuje Rektor na okres kadencji władz Akademii Morskiej w Szczecinie. Rektor może powołać do Uczelnianego Kolegium ds. Jakości Kształcenia dodatkowe osoby, będące ekspertami w zakresie rozpatrywanego zagadnienia.

Uczelniane Kolegium ds. Jakości Kształcenia obraduje w razie potrzeb, lecz nie rzadziej niż 3 razy do roku. Wynikiem obrad są zalecenia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym WKds.JK w formie sprawozdania.

Obsługę administracyjno-biurową prac UKds.JK zapewnia Dział Nauczania i Certyfikacji.

Wydziałowe Kolegia ds. Jakości Kształcenia (WKds.JK)

pełnią funkcję doradczą i rekomendacyjną dla dziekana i realizują politykę odnoszącą się do jakości kształcenia na wydziale z uwzględnieniem przepisów nadrzędnych, planu rozwoju wydziału, strategii rozwoju wydziału, Misji i Strategii Uczelni oraz rekomendacji Uczelnianego Kolegium ds. Jakości Kształcenia. Powoływane są przez dziekanów poszczególnych wydziałów AM.

Skład WKds.JK jest ustalony przez Dziekana. Zaleca się włączenie w skład WKJK przedstawicieli władz wydziału, pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, administracyjnych, studentów, doktorantów.

Obsługę administracyjno-biurową prac WKds.JK zapewniają dziekanaty poszczególnych wydziałów.