Do zadań Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji należy między innymi realizowanie polityki kierownictwa Uczelni w zakresie systemów zarządzania jakością, systemu zarządzania bezpieczeństwem i systemu ochrony obiektu portowego, a w szczególności:
 1. tworzenie – we współpracy z kierownictwem Uczelni – systemów,
 2. podział zadań pomiędzy wszystkich uczestników procesów objętych systemami,
 3. koordynacja działań jednostek organizacyjnych związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów,
 4. ustalanie procedur zapewnienia pożądanego poziomu jakości i bezpieczeństwa (metod działania, systemów kontroli, środków technicznych, itp.),
 5. opracowywanie planów auditów wewnętrznych i ich realizacja poprzez wyznaczanie audytorów wewnętrznych, rozdzielenie im zadań auditowych
  i nadzór,
 6. systematyczna kontrola jakości i analiza sprawności funkcjonowania systemów,
 7. składanie kierownictwu Uczelni wniosków dotyczących doskonalenia systemów,
 8. prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz organizowanie szkoleń zewnętrznych w zakresie systemów,
 9. konsulting w zakresie wyboru zewnętrznej jednostki certyfikującej,
 10. przygotowanie Uczelni do auditów zewnętrznych,
 11. obsługa organizacyjna i informacyjna audytorów zewnętrznych,
 12. przygotowanie i rozliczanie umów z jednostką certyfikującą,
 13. współpraca z zewnętrznymi jednostkami certyfikującymi i administracją morską.