Autor(s) Hącia, Ewa
Autor(s) Łapko, Aleksandra
Date of issue 2018
ISSN 1899-3192 pl_PL
Abstract Celem artykułu było przeprowadzenie badań treści stron internetowych po-siadanych przez nadbałtyckie porty jachtowe. Na potrzeby artykułu postawiono hipotezę badawczą, że narzędzie jakim jest strona internetowa jest w bardzo niewielkim stopniu wy-korzystywane przez porty jachtowe. Prowadząc badania skoncentrowano się na 18 polskich portach leżących wzdłuż wybrzeża Bałtyku na terenach przynależnych do dwóch woje-wództw: zachodniopomorskiego i pomorskiego. Badania polegały na ocenie posiadanych przez porty stron internetowych według przyjętych 10 kryteriów, w aspekcie ich przydatno-ści dla potencjalnych turystów poszukujących informacji o danym porcie i dostępnych na jego terenie usługach. Wykorzystano przy tym takie metody badawcze jak obserwacja teore-tyczno-analityczna połączona z eksploracją stron internetowych oraz metodę bonitacji punk-towej.
Publisher 2018 | 10 pkt. | PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Title Ocena stron internetowych wybranych polskich portów jachtowych
Type Journal Article en_US