Autor(s) Hącia, Ewa
Autor(s) Łapko, Aleksandra
Date of issue 2017
ISSN 1733-2486 pl_PL
Abstract Celem artykułu jest identyfikacja i analiza wybranych czynników wpływających na liczbę usług świadczonych na terenie portów jachtowych. Na potrzeby opracowania postawiono hipotezę badawczą, że liczba świadczonych usług jest powiązana z liczbą miejsc rezydenckich dostępnych w poszczególnych portach. Postój jachtów rezydentów w portach jachtowych może generować zapotrzebowanie na różne usługi, nie występujące w przypadku krótkoterminowego i jednorazowego postoju w porcie. Zgodnie z ideą logistyki, planowanie, organizowanie i kontrolowanie wszelkiego rodzaju działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo, powinno zmierzać do zaspokojenia wymagań klientów. Cel ten można osiągnąć poprzez rozszerzenie oferty w zakresie usług świadczonych w porcie. Postawioną hipotezę poddano weryfikacji wykorzystując metody matematyczno-statystyczne, a także obserwacji uczestniczącej. Zakres terytorialny prowadzonych badań obejmuje porty należące do Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
Publisher
Title Wybrane czynniki wpływające na liczbę świadczonych usług w portach jachtowych
Type Journal Article en_US