Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie, w tym zwłaszcza z informacjami dotyczącymi rekrutacji studentów i studentek oraz sposobu zgłaszania chęci przyjęcia stażystów i stażystek przez pracodawców. Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatości stosowaną w projekcie CZAS na STAŻ II.
A. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

Projekt CZAS na STAŻ II skierowany jest łącznie do 146 studentów i studentek IV roku studiów I stopnia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WIET) oraz Wydziału Nawigacyjnego (WN) Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunkach:
 1. Transport (TR) - zarówno na WN jak i WIET
 2. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP)
 3. Logistyka (LOG)
 4. Geodezja i Kartografia (GIK)
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób biorących w nim udział i w konsekwencji uzyskanie przez nich zatrudnienia zgodnie z uzyskanym przez nich wykształceniem.

Staże trwać będą 4 miesiące, łącznie 480h przy czym min. 20h tygodniowo (czyli przykładowo w miesiącu, w którym jest 20 dni roboczych wymiar czasu pracy wynosić będzie średnio 6h dziennie). Poniżej przedstawiono dokładne informacje o grupie docelowej (wg. stanu na dzień 01.03.2017 obowiązującego w projekcie oraz po zmianach zaakceptowanych przez NCBIR):

I EDYCJA (64 osoby) - osoby, które zakończyły studia I stopnia w okresie I-IV.2018 – staże zrealizowano w okresie III-IX.2018:
 1. TR WIET – 12 osób z 40 – 30,0%
 2. LOG – 26 osób ze 110 – 23,6%
 3. ZIP – 7 osób z 28 – 25,0%
 4. TR WN – 4 osoby z 13 – 30,8%
 5. GIK (specjalność geoinformatyka) – 15 osób z 48 – 31,3%
WYNIKI I etapu rekrutacji dla I EDYCJI !!!
WYNIKI II etapu rekrutacji dla I EDYCJI !!!

II EDYCJA
(82 osoby) - osoby studiujące obecnie na VII semestrze, które kończą studia I stopnia w okresie II-III.2019 – staże w okresie III-VIII.2019:
 1. TR WIET – 10 osób z 29 – 34,5%
 2. LOG – 40 osób ze 124 – 32,3%
 3. ZIP – 6 osób z 23 – 39,1%
 4. TR WN – 6 osób z 16 – 37,5%
 5. GIK (specjalność geoinformatyka) – 17 osób z 46 – 37,0%
WYNIKI I etapu rekrutacji dla II EDYCJI - logistyka !!!

Umowy ze studentami i studentkami wybranymi do projektu podpisywane będą na ostatnim semestrze studiów przed obroną pracy dyplomowej. Po obronie pracy dyplomowej zawarcie umowy stażowej nie będzie możliwe.

Osobom uczestniczącym w stażach przysługiwać będzie stypendium w wysokości 2160 brutto miesięcznie z narzutami ZUS pracodawcy, zwrot za badania lekarskie (o ile będą konieczne) w wysokości 78 zł brutto na osobę oraz ubezpieczenie NNW. Dodatkowo dla osób mieszkających powyżej 50 km od miejsca odbywania stażu przewidziano zwrot kosztów dojazdu łącznie w wysokości 90 zł oraz zwrot kosztów zakwaterowania do 1100 złmiesięcznie. Każda osoba będzie miała przydzielonego w firmie opiekuna.
B. REKRUTACJA STUDENTÓW / STUDENTEK

W celu ubiegania się o staż w II edycji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w terminie od 7 listopada do 7 grudnia 2018 r. osobiście:
 • w biurze projektu przy ulicy Henryka Pobożnego 11, pok. 15B,
 • w Biurze Karier przy ulicy Wały Chrobrego 1-2, pok 34,
 • w sekretariacie Prorektora ds. Nauczania przy ulicy Wały Chrobrego 1-2, pok 107,
lub pocztą (decyduje data wpływu do Uczelni) na adres biura projektu:

Akademia Morska w Szczecinie
Biuro projektu CZAS na STAŻ II

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, w którym podano wszystkie szczegółowe informacje o kryteriach naboru do projektu.

Uczelnia zaproponuje każdej osobie zakwalifikowanej do udziału w projekcie staż u określonego pracodawcy biorąc pod uwagę program stażu, wymagania danego pracodawcy odnośnie kandydatów i kandydatek na staż oraz przebieg dotychczasowej współpracy między Uczelnią a danym pracodawcą. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie mogła przyjąć ofertę stażu u zaproponowanego przez Uczelnię pracodawcy lub ją odrzucić i wskazać innego pracodawcę, u którego chciałaby odbyć staż, ale wyłącznie spośród tych, którzy złożyli w Uczelni list intencyjny w sprawie organizacji stażów w ramach projektu. Jeśli osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie nie skorzysta z żadnej z dwóch ww. opcji, zostanie skreślona z listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a jej miejsce zajmie osoba z listy osób rezerwowych, o której to liście jest mowa w ust. 1. W każdym przypadku ostateczną decyzję o przyjęciu danej osoby na staż podejmuje pracodawca na podstawie np. rozmów rekrutacyjnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą zapisać się do projektu w dowolnym miejscu. Pracownik biura projektu przyjedzie na wskazany adres, zweryfikuje na miejscu status takiej osoby na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i pomoże jej w wypełnieniu wszystkich dokumentów. Student/Studentka będzie musiał/a tylko złożyć podpis. Ponadto, osoby z niepełnosprawnościami będą mogły ubiegać się o pomoc w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. Jest to rodzaj pomocy umożliwiającej elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością, która zapewnia im dostęp do usprawnień „szytych na miarę”. W ramach tego rodzaju pomocy istnieje możliwość sfinansowania usprawnień nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością. Przykłady takich racjonalnych usprawnień to np.: wynajęcie transportu na miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury komputerowej, sfinansowanie usługi asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język łatwy czy migowy.

Koszty dostosowania do potrzeb uczestnika projektu z niepełnosprawnością mogą wynieść do 12 tys. zł na osobę. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Remigiusz Wałejko (kontakt: T: 91-48-09-322, E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

C. DOKUMENTY DO POBRANIA DLA STUDENTÓW ORAZ STUDENTEK

Dla osób ubiegających się o staż:
 • Formularz zgłoszeniowy – PDF (wyłącznie ten jeden dokument należy złożyć do biura projektu do dnia 07.12.2018 r.)
 • Regulamin rekrutacji – PDF
Dla osób przyjętych do projektu:
 • Wzór umowy trójstronnej o staż PDF
 • Wzór zał. nr 1 do umowy – program stażu DOCX
 • Wzór zał. nr 2 do umowy – dzienniczek stażu PDF
 • Wzór zał. nr 3 do umowy – lista obecności PDF
 • Regulamin zwrotu kosztów badań lekarskich – PDF
 • Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania – PDF

D. ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ INSTYTUCJI I FIRM ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM STAŻYSTÓW I STAŻYSTEK

W ramach projektu staże mogą być realizowane u pracodawców zatrudniających minimum 5 osób w ramach umów o pracę oraz prowadzących działalność gospodarczą w obszarze zbieżnym z kierunkiem kształcenia stażysty lub stażystki. Pracodawcy spełniający ww. wymagania oraz zainteresowani przyjęciem stażystów i stażystek na 4 miesięczny staż rozpoczynający się w marcu, kwietniu lub maju 2019 r. powinni:

 1. przesłać list intencyjny na adres biura projektu:

  Akademia Morska w Szczecinie
  Biuro projektu CZAS na STAŻ II

  ul. Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin

 2. przesłać propozycję programu stażu na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Firmy i instytucje zainteresowane przyjęciem stażystów i stażystek powinny zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy trójstronnej o staż podpisywanej między Uczelnią, stażystą/stażystką oraz firmą/instytucją, w której staż będzie realizowany, zwaną w umowie trójstronnej Instytucją przyjmującą na staż.

Dokumenty dla firm i instytucji:
 • Wzór listu intencyjnego – PDF
 • Wzór programu stażu stanowiący załącznik nr 1 do umowy trójstronnej o staż – DOCX
 • Wzór umowy trójstronnej o staż PDF
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - PDF