W dniach 5. – 14.06. 2019 w Londynie odbyła się 101. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). W sesji uczestniczyli delegaci z państw członkowskich, obserwatorzy i konsultanci z organizacji międzypaństwowych oraz pozarządowych.

Przedmiotem obrad były m.in:

 • rozpatrzenie i przyjęcie poprawek do obowiązujących instrumentów prawnych,
 • środki dla zwiększenia ochrony żeglugi,,
 • autonomiczne nawodne jednostki pływające (MASS),
 • standardy konstrukcyjne oparte na celu dla nowych statków (GBS)
 • środki bezpieczeństwa dla statków niekonwencyjnych uprawiających żeglugę na wodach polarnych,
 • opracowanie dodatkowych środków dla zwiększenia bezpieczeństwa statków w związku z korzystaniem z paliw żeglugowych,
 • formalna ocena bezpieczeństwa (FSA),
 • piractwo i napady zbrojne na statki,
 • nowe trasy żeglugowe na Morzu Beringa,
 • piractwo i bezpieczeństwo morskie,
 • niebezpieczna migracja drogą morską,
 • program pracy – nowe punkty pracy.

Obrady toczyły się na sesjach plenarnych oraz w grupach roboczych ds.:

 • autonomicznych nawodnych jednostek pływających MASS,
 • standardów konstrukcyjnych opartych na celu GBS dla nowych statków,
 • korzystania z paliw żeglugowych,
 • poprawek do obowiązkowych instrumentów IMO.

W obradach plenarnych i w pracach grupy roboczej ds. statków autonomicznych jako ekspert delegacji polskiej uczestniczył pracownik Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski.
Na sesji Polska, Izrael i Malta przedstawiły wspólny dokument w sprawie dodania nowego punktu obrad dla Podkomitetu Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR) dot. opracowania standardów techniczno-eksploatacyjnych dla nawigacyjnych systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kolizyjnych NDSS CA. Systemy tego typu są już dostępne na rynku — niektóre z nich zaprezentowano na forum IMO i innych gremiach okrętowych. Będą one integralnym elementem wspomagania decyzji w sytuacji kolizyjnej, poszerzając wydatnie funkcjonalności innych urządzeń i systemów nawigacyjnych na statkach morskich. W trakcie debaty część  obserwatorów i konsultantów z organizacji międzypaństwowych i pozarządowych oraz delegacji państw członkowskich wyraziła opinię, że dokument wymaga uzupełnień, a proponowane w dokumencie wymagania są definiowane zbyt wcześnie i wyprzedzają istniejące rozwiązania techniczne. W związku z powyższym Komitet nie zarekomendował wprowadzenia  proponowanego punktu obrad dla Podkomitetu Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR).

W ramach grupy roboczej autonomicznych nawodnych jednostek pływających MASS rozpatrzono wyniki dotychczasowych prac nad opracowaniem zakresu uregulowań dla MASS oraz nakreślono kierunki dalszych działań. Zagadnieniu temu poświęcone będzie posiedzenie międzysesyjne grupy roboczej we wrześniu bieżącego roku. Opracowano tymczasowe wytyczne dla prób statków autonomicznych.

Rys. 1. Obrady plenarne 101. Sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego, Londyn 2019