Wydział Mechaniczny

W dniu 12.08.2016 r. Rada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn Panu dr inż. Leszkowi Chybowskiemu, pracownikowi Zakładu Siłowni Okrętowych, Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wydziału Mechanicznego AM. Recenzentami osiągnięcia naukowego pt. "Ważność elementów w strukturze złożonych systemów technicznych" byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki, prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz oraz dr hab. inż. Sylwester Kłysz, prof. ITWL.

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego i życzymy dalszej owocnej pracy naukowej!
Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 790/P-DUN/2016 z dn. 17 czerwca 2016 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2016-2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
24 czerwca 2016 r. studenci Wydziału Mechanicznego (rocznik 2012/2013) uzyskali absolutorium. Uroczyste spotkanie z władzami i pracownikami uczelni miało miejsce w Sali Senatu.

Przypominamy o przedłużonych terminach na zgłoszenia w ramach programu ERASMUS+

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego oraz CTTM zapraszają pracowników i studentów AM na seminarium z udziałem przedstawicieli firmy Astri Polska. Firma specjalizuje się w projektach z dziedziny elektroniki, optoelektroniki, GNSS, obserwacji satelitarnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.