ISO 9001 jest międzynarodowym standardem dla Systemów Zarządzania Jakością. Odnosi się on do procesów decydujących o wytworzeniu produktu albo usługi. Określa zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami - w tym celu, aby uzyskać pewność, że potrzeby i oczekiwania klientów są spełnione. Standard ten jest zaprojektowany w taki sposób, iż odnosi się do każdego rodzaju produkcji bądź świadczenia usług, powstających w wyniku jakichkolwiek procesów, w dowolnym miejscu na świecie. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zwiększa wydajność pracy poprzez fakt wyznaczenia poszczególnym pracownikom ich celów oraz odpowiedzialności. Redukcja kosztów jest możliwa nie tylko dzięki zwiększonej produktywności, ale również dzięki temu, że wady produktów albo usług są łatwiejsze do zidentyfikowania. W związku z tym, może rozpocząć się proces poprawy skutkujący w efekcie wyeliminowaniem marnotrawstwa, zbędnej pracy, jak również zmniejszeniem liczby reklamacji. Klienci firmy z zadowoleniem stwierdzają, że ich oczekiwania są spełniane należycie oraz terminowo. To właśnie powoduje znaczące zwiększenie możliwości rynkowych firm, które wdrożyły ten system. Certyfikacja przeprowadzona przez akredytowaną jednostkę gwarantuje, że firma jest zaangażowana w ciągłą poprawę jakości oraz poświęca uwagę spełnianiu wymagań klientów. Certyfikacja potwierdza istnienie efektywnego systemu zarządzania jakością uznanego przez niezależną instytucje certyfikującą za zgodny z międzynarodowym standardem. Certyfikat ISO 9001 podnosi prestiż firmy w oczach klientów oraz pracowników.
Do zadań Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji należy między innymi realizowanie polityki kierownictwa Uczelni w zakresie systemów zarządzania jakością, systemu zarządzania bezpieczeństwem i systemu ochrony obiektu portowego, a w szczególności:
 1. tworzenie – we współpracy z kierownictwem Uczelni – systemów,
 2. podział zadań pomiędzy wszystkich uczestników procesów objętych systemami,
 3. koordynacja działań jednostek organizacyjnych związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów,
 4. ustalanie procedur zapewnienia pożądanego poziomu jakości i bezpieczeństwa (metod działania, systemów kontroli, środków technicznych, itp.),
 5. opracowywanie planów auditów wewnętrznych i ich realizacja poprzez wyznaczanie audytorów wewnętrznych, rozdzielenie im zadań auditowych
  i nadzór,
 6. systematyczna kontrola jakości i analiza sprawności funkcjonowania systemów,
 7. składanie kierownictwu Uczelni wniosków dotyczących doskonalenia systemów,
 8. prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz organizowanie szkoleń zewnętrznych w zakresie systemów,
 9. konsulting w zakresie wyboru zewnętrznej jednostki certyfikującej,
 10. przygotowanie Uczelni do auditów zewnętrznych,
 11. obsługa organizacyjna i informacyjna audytorów zewnętrznych,
 12. przygotowanie i rozliczanie umów z jednostką certyfikującą,
 13. współpraca z zewnętrznymi jednostkami certyfikującymi i administracją morską.


Certyfikat Uznania Akademia Morska w Szczecinie


Certyfikat Uznania Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu
  


Certyfikat Uznania Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu


Certyfikat Uznania Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego
  


Certyfikat Uznania Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego


Certyfikat Uznania Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich
  
Lista uznanych Morskich Jednostek Edukacyjnych w raz z zakresem ich uznania znajduje się na stronie internetowej ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej.

Przydatne linki:

http://www.stcw.org/

http://www.imo.org/Pages/home.aspx

http://www.mir.gov.pl/gospodarka_morska/uprawnienia/cmke/strony/start.aspx

http://www.ums.gov.pl/

http://www.umgdy.gov.pl/

http://www.umsl.gov.pl/